Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 244-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8563 
(21)  Číslo prihlášky  244-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 37/06  G01C 19/00  B62D 37/00   
(54)  Názov  Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach 
(57)  Anotácia  Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach rieši korekciu nepriaznivých silových účinkov precesie na kolesách (2) alebo rotačných telesách (2) pomocou korekčného mechanizmu (1) precesných silových účinkov. Korekčný mechanizmus (1) precesných silových účinkov pozostáva z korekčného kolesa (12) alebo z korekčného rotačného telesa (12), ktoré majú vo vzťahu ku kolesu (2) alebo k rotačnému telesu (2) opačne orientované otáčky. Korekčné koleso (12) alebo korekčné rotačné teleso (12) je osovo pevne spojené s rotorom elektromotora (13). Stator (14) elektromotora (13) je upevnený otočne na hriadeli (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Figura Pavol, Ing.; Mateja Bela 4661/12, 921 01 Piešťany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Figura Pavol, Ing.; Mateja Bela 4661/12, 921 01 Piešťany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.11.2024 
   Maximálna platnosť do  09.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2019 04/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2019 09/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 16.09.2021 17/2021 ND2K
 
PUV 244-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 244-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.11.2017 Typ Doručené
1a Opis 09.11.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.11.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 09.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.11.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 13.11.2017 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 01.02.2018 Typ Doručené
4a Opis 01.02.2018 Typ Doručené
4b Anotácia 01.02.2018 Typ Doručené
4c Nároky na ochranu 01.02.2018 Typ Doručené
5 správa o prieskume vecné chyby 07.02.2018 Typ Odoslané
6 záznam z rokovania 14.02.2018 Typ Interné listy
7 Odpoveď na správu úradu 14.02.2018 Typ Doručené
7a Opis 14.02.2018 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 14.02.2018 Typ Doručené
7c Výkresy 14.02.2018 Typ Doručené
7d Anotácia 14.02.2018 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.03.2018 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 13.03.2018 Typ Doručené
9a Opis 13.03.2018 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 13.03.2018 Typ Doručené
9c Anotácia 13.03.2018 Typ Doručené
9d Výkresy 13.03.2018 Typ Doručené
10 Odpoveď na správu úradu 16.05.2018 Typ Doručené
10a Opis 16.05.2018 Typ Doručené
10b Obrázok k anotácii 16.05.2018 Typ Doručené
10c Anotácia 16.05.2018 Typ Doručené
10d Výkresy 16.05.2018 Typ Doručené
11 správa o prieskume vecné chyby 12.07.2018 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 11.09.2018 Typ Doručené
12a Opis 11.09.2018 Typ Doručené
12b Nároky na ochranu 11.09.2018 Typ Doručené
12c Anotácia 11.09.2018 Typ Doručené
12d Výkresy 11.09.2018 Typ Doručené
13 správa o prieskume vecné chyby 12.10.2018 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 19.10.2018 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 26.10.2018 Typ Odoslané
17 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.11.2018 Typ Platba
18 vnútrospisový list 16.11.2018 Typ Interné listy
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.12.2018 Typ Doručené
19a Výkresy 05.12.2018 Typ Doručené
20 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 10.12.2018 Typ Odoslané
21 Žiadosť inde neuvedená 08.01.2019 Typ Doručené
22 Žiadosť inde neuvedená 22.01.2019 Typ Doručené
22a Príloha inde neuvedená 22.01.2019 Typ Doručené
23 Žiadosť inde neuvedená 23.01.2019 Typ Doručené
23a Príloha inde neuvedená 23.01.2019 Typ Doručené
24 Odpoveď na správu úradu 28.01.2019 Typ Doručené
24a Opis 28.01.2019 Typ Doručené
24b Nároky na ochranu 28.01.2019 Typ Doručené
24c Anotácia 28.01.2019 Typ Doručené
24d Výkresy 28.01.2019 Typ Doručené
25 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.01.2019 Typ Interné listy
26 rešeršná správa 13.02.2019 Typ Interné listy
27 výsledok rešerše 13.02.2019 Typ Interné listy
28 oznámenie o výsledku rešerše 13.02.2019 Typ Odoslané
29 pokyn na zverejnenie PÚV 13.02.2019 Typ Interné listy
30 Odpoveď na správu úradu 21.02.2019 Typ Doručené
31 všeobecný referátnik 02.05.2019 Typ Odoslané
32 záznam o ukončení konania o PÚV 10.07.2019 Typ Interné listy
33 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.07.2019 Typ Interné listy
34 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.08.2019 Typ Odoslané
35 Žiadosť o určenie 05.08.2020 Typ Doručené
35a Opis 05.08.2020 Typ Doručené
36 výzva na doplnenie žiadosti o určenie 25.08.2020 Typ Odoslané
37 vyžiadanie poplatku za žiadosť o určenie 25.08.2020 Typ Odoslané
38 Odpoveď na správu úradu 04.09.2020 Typ Doručené
38a Opis 04.09.2020 Typ Doručené
38b Výkresy 04.09.2020 Typ Doručené
39 19 Poplatok za žiadosť o určenie 07.09.2020 Typ Platba
40 výzva na doplnenie žiadosti o určenie 18.09.2020 Typ Odoslané
41 všeobecný referátnik 29.09.2020 Typ Odoslané
42 Doplnenie žiadosti o určenie 05.10.2020 Typ Doručené
42a Opis 05.10.2020 Typ Doručené
42b Výkresy 05.10.2020 Typ Doručené
43 výzva na doplnenie žiadosti o určenie 21.10.2020 Typ Odoslané
44 Doplnenie žiadosti o určenie 11.11.2020 Typ Doručené
44a Opis 11.11.2020 Typ Doručené
44b Výkresy 11.11.2020 Typ Doručené
45 menovanie, zvolanie komisie 23.11.2020 Typ Interné listy
46 referát pre odbonú komisiu 23.11.2020 Typ Interné listy
47 protokol o rokovaní komisie 25.11.2020 Typ Interné listy
48 protokol o hlasovaní komisie 25.11.2020 Typ Interné listy
49 rozhodnutie o žiadosti o určenie 02.12.2020 Typ Odoslané
50 všeobecný referátnik 17.12.2020 Typ Odoslané
51 Výzva na vyjadrenie k žalobe 07.04.2021 Typ Doručené
51a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
51aa Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51b Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51c Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51d Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51e Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51f Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51g Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51h Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51i Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51j Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51k Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51l Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51m Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51n Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51o Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51p Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51q Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51r Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51s Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51t Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51u Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51v Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51w Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51x Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51y Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
51z Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
52 všeobecný referátik 27.04.2021 Typ Odoslané
53 všeobecný referátik 27.04.2021 Typ Odoslané
54 Oznámenie inde neuvedené 18.05.2021 Typ Doručené
54a Sprievodný list 18.05.2021 Typ Doručené
54b Príloha inde neuvedená 18.05.2021 Typ Doručené
55 všeobecný referátik 27.05.2021 Typ Odoslané
56 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 05.08.2021 Typ Doručené
57 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 09.08.2021 Typ Odoslané
58 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 26.08.2021 Typ Platba
59 predĺženie doby platnosti ÚV 26.08.2021 Typ Odoslané
PUV 244-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku