Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 243-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9326 
(21)  Číslo prihlášky  243-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 3/16  G01L 27/00  A61F 2/14  B29D 11/02   
(54)  Názov  Etalónové zariadenie na metrologickú kontrolu bezkontaktných očných tonometrov a umelá očná rohovka na účely kalibrácií oftalmologických veličín pre toto zariadenie 
(57)  Anotácia  Etalónové zariadenie na metrologickú kontrolu bezkontaktných očných tonometrov pozostáva z puzdra (2) na umelú očnú rohovku (8), ktoré je umiestnené na výškovo nastaviteľnej regulácii (1) na stojane (5), pričom k puzdru (2) na umelú očnú rohovku (8) je pripojená pumpa (3) na dosiahnutie požadovaného tlaku a manometer (9). Umelá očná rohovka (8) na účely kalibrácií oftalmologických veličín pre toto zariadenie je získaná lisovaním materiálu z priehľadných silikónov založených na adičnej väzbe polydimetylsiloxánov v lisovacej forme, kde jedna časť (13) formy obsahuje požadovaný tvar s vnútorným profilom (Rx) očnej rohovky (8) a druhá časť (14) formy obsahuje požadovaný tvar s vonkajším profilom (Ry) očnej rohovky (8), pričom lisovanie a formovanie umelej očnej rohovky (8) prebieha pri teplote 21 °C ± 2 °C v čase do 24 hodín. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
Slovenský metrologický ústav; Karloveská 63, 842 55 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rybář Jan, Mgr. Ing., PhD.; Doloplazy 392, 783 56 Olomouc; CZ;
Pavlásek Peter, Ing., PhD.; Pribišová 2, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Ďuriš Stanislav, prof. Ing., PhD.; Hrobákova 9, 851 02 Bratislava-Petržalka; SK;
Hučko Branislav, doc. Ing., PhD.; Pannónska 4, 900 21 Svätý Jur; SK;
Chytil Miroslav, Ing.; Včelárska 3, 821 05 Bratislava-Ružinov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.12.2024 
   Maximálna platnosť do  30.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 243-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 243-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 30.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 30.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 30.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 30.12.2020 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 30.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.02.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 23.03.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 23.03.2021 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 23.03.2021 Typ Doručené
5c Výkresy 23.03.2021 Typ Doručené
5d Opis 23.03.2021 Typ Doručené
5e Nároky na ochranu 23.03.2021 Typ Doručené
5f Anotácia 23.03.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.03.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 07.05.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 07.05.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 07.05.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.09.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.09.2021 Typ Odoslané
PUV 243-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku