Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 243-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  243-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 3/16  G01L 27/00  A61F 2/14  B29D 11/02   
(54)  Názov  Etalónové zariadenie na metrologickú kontrolu bezkontaktných očných tonometrov a umelá očná rohovka na účely kalibrácií oftalmologických veličín pre toto zariadenie 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK;
Slovenský metrologický ústav; Karloveská 63, 842 55 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rybář Jan, Mgr. Ing., PhD.; Doloplazy 392, 783 56 Olomouc; CZ;
Pavlásek Peter, Ing., PhD.; Pribišová 2, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Ďuriš Stanislav, prof. Ing., PhD.; Hrobákova 9, 851 02 Bratislava-Petržalka; SK;
Hučko Branislav, doc. Ing., PhD.; Pannónska 4, 900 21 Svätý Jur; SK;
Chytil Miroslav, Ing.; Včelárska 3, 821 05 Bratislava-Ružinov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 243-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 243-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 30.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 30.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 30.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 30.12.2020 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 30.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.02.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 23.03.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 23.03.2021 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 23.03.2021 Typ Doručené
5c Výkresy 23.03.2021 Typ Doručené
5d Opis 23.03.2021 Typ Doručené
5e Nároky na ochranu 23.03.2021 Typ Doručené
5f Anotácia 23.03.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.03.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 07.05.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 07.05.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 07.05.2021 Typ Interné listy
PUV 243-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku