Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 243-2017
(11)  Utility Model Number  8500 
(21)  Application Number  243-2017 
(22)  Application Date  08.11.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.07.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  01.03.2019 
(45)  Publication of Registration Date  02.07.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  12.06.2019 
(51)  International Patent Classification  B62D 37/06  G01C 19/00  B62D 37/00   
(54)  Title  Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach 
(57)  Abstract  Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach obsahuje najmenej jeden korekčný mechanizmus (1) precesných silových účinkov; korekčný mechanizmus (1) precesných silových účinkov pozostáva najmenej z jedného korekčného kolesa (12), pričom každé korekčné koleso (12) je vyhotovené vo vzťahu ku kolesu (2) s opačne orientovanými otáčkami, kde korekčné koleso (12) je osovo pevne spojené s rotorom elektromotora (13), kde stator (14) elektromotora (13) je upevnený otočne na hriadeli (4). Najmenej jedna dvojica kolesa (2) je vytvorená s korekčným kolesom (12). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Figura Pavol, Ing.; Mateja Bela 4661/12, 921 01 Piešťany; SK 
(72)  Inventor(s)  Figura Pavol, Ing.; Mateja Bela 4661/12, 921 01 Piešťany; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2018/000007 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  08.11.2024 
   Utility Model Validity maximum until  08.11.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.03.2019 03/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2019 07/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 27.10.2021 20/2021 ND2K
 
PUV 243-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 243-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.11.2017 Type Delivered
1a Opis 08.11.2017 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 08.11.2017 Type Delivered
1c Anotácia 08.11.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 09.11.2017 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.11.2017 Type Payment
5 Doplnenie materiálov 01.02.2018 Type Delivered
5a Opis 01.02.2018 Type Delivered
5b Anotácia 01.02.2018 Type Delivered
5c Nároky na ochranu 01.02.2018 Type Delivered
6 správa o prieskume vecné chyby 07.02.2018 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 13.04.2018 Type Delivered
7a Sprievodný list 13.04.2018 Type Delivered
8 Odpoveď na správu úradu 16.04.2018 Type Delivered
8a Opis 16.04.2018 Type Delivered
8b Výkresy 16.04.2018 Type Delivered
8c Nároky na ochranu 16.04.2018 Type Delivered
8d Anotácia 16.04.2018 Type Delivered
9 správa o prieskume vecné chyby 11.06.2018 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 14.06.2018 Type Delivered
11 Odpoveď na správu úradu 14.06.2018 Type Delivered
12 Odpoveď na správu úradu 06.08.2018 Type Delivered
12a Opis 06.08.2018 Type Delivered
12b Nároky na ochranu 06.08.2018 Type Delivered
12c Anotácia 06.08.2018 Type Delivered
12d Výkresy 06.08.2018 Type Delivered
13 správa o prieskume vecné chyby 14.09.2018 Type Sent document
14 Oznámenie inde neuvedené 04.09.2018 Type Delivered
15 Odpoveď na správu úradu 26.09.2018 Type Delivered
15a Príloha inde neuvedená 26.09.2018 Type Delivered
16 správa o prieskume vecné chyby 05.10.2018 Type Sent document
17 Oznámenie inde neuvedené 15.10.2018 Type Delivered
18 Oznámenie inde neuvedené 15.10.2018 Type Delivered
19 Odpoveď na správu úradu 16.10.2018 Type Delivered
19a Opis 16.10.2018 Type Delivered
19b Nároky na ochranu 16.10.2018 Type Delivered
19c Anotácia 16.10.2018 Type Delivered
19d Výkresy 16.10.2018 Type Delivered
20 Odpoveď na správu úradu 17.10.2018 Type Delivered
21 všeobecný referátnik 26.10.2018 Type Sent document
23 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.11.2018 Type Payment
25 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.12.2018 Type Delivered
25a Výkresy 05.12.2018 Type Delivered
26 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 10.12.2018 Type Sent document
27 Žiadosť inde neuvedená 08.01.2019 Type Delivered
28 záznam z rokovania 10.01.2019 Type Internal Letter
29 Žiadosť inde neuvedená 22.01.2019 Type Delivered
29a Príloha inde neuvedená 22.01.2019 Type Delivered
30 Žiadosť inde neuvedená 23.01.2019 Type Delivered
30a Príloha inde neuvedená 23.01.2019 Type Delivered
31 Odpoveď na správu úradu 23.01.2019 Type Delivered
31a Opis 23.01.2019 Type Delivered
31b Nároky na ochranu 23.01.2019 Type Delivered
31c Anotácia 23.01.2019 Type Delivered
31d Výkresy 23.01.2019 Type Delivered
32 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.01.2019 Type Internal Letter
33 rešeršná správa 05.02.2019 Type Internal Letter
34 výsledok rešerše 11.02.2019 Type Internal Letter
35 oznámenie o výsledku rešerše 11.02.2019 Type Sent document
36 výzva na doplnenie identifikátora osoby 11.02.2019 Type Sent document
37 pokyn na zverejnenie PÚV 08.02.2019 Type Internal Letter
38 Odpoveď na správu úradu 18.02.2019 Type Delivered
38a Príloha inde neuvedená 18.02.2019 Type Delivered
39 Oznámenie inde neuvedené 18.02.2019 Type Delivered
39a Príloha inde neuvedená 18.02.2019 Type Delivered
40 všeobecný referátnik 02.05.2019 Type Sent document
41 záznam o ukončení konania o PÚV 10.06.2019 Type Internal Letter
42 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.06.2019 Type Internal Letter
43 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.07.2019 Type Sent document
44 Žiadosť o určenie 14.02.2020 Type Delivered
44a Opis 14.02.2020 Type Delivered
45 vyžiadanie poplatku za žiadosť o určenie 19.02.2020 Type Sent document
46 rozhodnutie o zastavení určovacieho konania (nezaplatenie poplatku) 08.04.2020 Type Sent document
47 Žiadosť o určenie 05.08.2020 Type Delivered
47a Opis 05.08.2020 Type Delivered
48 výzva na doplnenie žiadosti o určenie 25.08.2020 Type Sent document
49 vyžiadanie poplatku za žiadosť o určenie 25.08.2020 Type Sent document
50 rozhodnutie o zastavení určovacieho konania (nezaplatenie poplatku) 01.10.2020 Type Sent document
51 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 05.08.2021 Type Delivered
52 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 09.08.2021 Type Sent document
53 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 10.09.2021 Type Sent document
54 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.10.2021 Type Payment
55 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.10.2021 Type Delivered
55a Oznámenie k poplatkom 14.10.2021 Type Delivered
56 predĺženie doby platnosti ÚV 20.10.2021 Type Sent document
PUV 243-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku