Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 243-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8500 
(21)  Číslo prihlášky  243-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.11.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  12.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 37/06  G01C 19/00  B62D 37/00   
(54)  Názov  Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach 
(57)  Anotácia  Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo iných technických zariadeniach obsahuje najmenej jeden korekčný mechanizmus (1) precesných silových účinkov; korekčný mechanizmus (1) precesných silových účinkov pozostáva najmenej z jedného korekčného kolesa (12), pričom každé korekčné koleso (12) je vyhotovené vo vzťahu ku kolesu (2) s opačne orientovanými otáčkami, kde korekčné koleso (12) je osovo pevne spojené s rotorom elektromotora (13), kde stator (14) elektromotora (13) je upevnený otočne na hriadeli (4). Najmenej jedna dvojica kolesa (2) je vytvorená s korekčným kolesom (12). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Figura Pavol, Ing.; Mateja Bela 4661/12, 921 01 Piešťany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Figura Pavol, Ing.; Mateja Bela 4661/12, 921 01 Piešťany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2018/000007 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.11.2024 
   Maximálna platnosť do  08.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.03.2019 03/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2019 07/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 27.10.2021 20/2021 ND2K
 
PUV 243-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 243-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.11.2017 Typ Doručené
1a Opis 08.11.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 08.11.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 08.11.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.11.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.11.2017 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 01.02.2018 Typ Doručené
5a Opis 01.02.2018 Typ Doručené
5b Anotácia 01.02.2018 Typ Doručené
5c Nároky na ochranu 01.02.2018 Typ Doručené
6 správa o prieskume vecné chyby 07.02.2018 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 13.04.2018 Typ Doručené
7a Sprievodný list 13.04.2018 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 16.04.2018 Typ Doručené
8a Opis 16.04.2018 Typ Doručené
8b Výkresy 16.04.2018 Typ Doručené
8c Nároky na ochranu 16.04.2018 Typ Doručené
8d Anotácia 16.04.2018 Typ Doručené
9 správa o prieskume vecné chyby 11.06.2018 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 14.06.2018 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 14.06.2018 Typ Doručené
12 Odpoveď na správu úradu 06.08.2018 Typ Doručené
12a Opis 06.08.2018 Typ Doručené
12b Nároky na ochranu 06.08.2018 Typ Doručené
12c Anotácia 06.08.2018 Typ Doručené
12d Výkresy 06.08.2018 Typ Doručené
13 správa o prieskume vecné chyby 14.09.2018 Typ Odoslané
14 Oznámenie inde neuvedené 04.09.2018 Typ Doručené
15 Odpoveď na správu úradu 26.09.2018 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 26.09.2018 Typ Doručené
16 správa o prieskume vecné chyby 05.10.2018 Typ Odoslané
17 Oznámenie inde neuvedené 15.10.2018 Typ Doručené
18 Oznámenie inde neuvedené 15.10.2018 Typ Doručené
19 Odpoveď na správu úradu 16.10.2018 Typ Doručené
19a Opis 16.10.2018 Typ Doručené
19b Nároky na ochranu 16.10.2018 Typ Doručené
19c Anotácia 16.10.2018 Typ Doručené
19d Výkresy 16.10.2018 Typ Doručené
20 Odpoveď na správu úradu 17.10.2018 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 26.10.2018 Typ Odoslané
23 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.11.2018 Typ Platba
25 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.12.2018 Typ Doručené
25a Výkresy 05.12.2018 Typ Doručené
26 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 10.12.2018 Typ Odoslané
27 Žiadosť inde neuvedená 08.01.2019 Typ Doručené
28 záznam z rokovania 10.01.2019 Typ Interné listy
29 Žiadosť inde neuvedená 22.01.2019 Typ Doručené
29a Príloha inde neuvedená 22.01.2019 Typ Doručené
30 Žiadosť inde neuvedená 23.01.2019 Typ Doručené
30a Príloha inde neuvedená 23.01.2019 Typ Doručené
31 Odpoveď na správu úradu 23.01.2019 Typ Doručené
31a Opis 23.01.2019 Typ Doručené
31b Nároky na ochranu 23.01.2019 Typ Doručené
31c Anotácia 23.01.2019 Typ Doručené
31d Výkresy 23.01.2019 Typ Doručené
32 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.01.2019 Typ Interné listy
33 rešeršná správa 05.02.2019 Typ Interné listy
34 výsledok rešerše 11.02.2019 Typ Interné listy
35 oznámenie o výsledku rešerše 11.02.2019 Typ Odoslané
36 výzva na doplnenie identifikátora osoby 11.02.2019 Typ Odoslané
37 pokyn na zverejnenie PÚV 08.02.2019 Typ Interné listy
38 Odpoveď na správu úradu 18.02.2019 Typ Doručené
38a Príloha inde neuvedená 18.02.2019 Typ Doručené
39 Oznámenie inde neuvedené 18.02.2019 Typ Doručené
39a Príloha inde neuvedená 18.02.2019 Typ Doručené
40 všeobecný referátnik 02.05.2019 Typ Odoslané
41 záznam o ukončení konania o PÚV 10.06.2019 Typ Interné listy
42 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.06.2019 Typ Interné listy
43 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.07.2019 Typ Odoslané
44 Žiadosť o určenie 14.02.2020 Typ Doručené
44a Opis 14.02.2020 Typ Doručené
45 vyžiadanie poplatku za žiadosť o určenie 19.02.2020 Typ Odoslané
46 rozhodnutie o zastavení určovacieho konania (nezaplatenie poplatku) 08.04.2020 Typ Odoslané
47 Žiadosť o určenie 05.08.2020 Typ Doručené
47a Opis 05.08.2020 Typ Doručené
48 výzva na doplnenie žiadosti o určenie 25.08.2020 Typ Odoslané
49 vyžiadanie poplatku za žiadosť o určenie 25.08.2020 Typ Odoslané
50 rozhodnutie o zastavení určovacieho konania (nezaplatenie poplatku) 01.10.2020 Typ Odoslané
51 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 05.08.2021 Typ Doručené
52 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 09.08.2021 Typ Odoslané
53 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 10.09.2021 Typ Odoslané
54 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.10.2021 Typ Platba
55 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.10.2021 Typ Doručené
55a Oznámenie k poplatkom 14.10.2021 Typ Doručené
56 predĺženie doby platnosti ÚV 20.10.2021 Typ Odoslané
PUV 243-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku