Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 242-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9306 
(21)  Číslo prihlášky  242-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  16.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  16.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 2/14  A61L 2/22   
(54)  Názov  Zariadenie na dezinfekciu a sterilizáciu masiek na tvár plazmou aktivovaným aerosólom 
(57)  Anotácia  Zariadenie na dezinfekciu a sterilizáciu masiek na tvár plazmou aktivovaným aerosólom pozostáva z komory vyrobenej z materiálu odolného proti pôsobeniu peroxidu vodíka a z vrchnáka komory (1) na umiestnenie systému elektród (2), pričom jednu z elektród tvorí sústava ihiel (3) z titánových drôtov pospájaných bodovým zváraním a ich konce sú zašpicatené mechanicky. Druhá elektróda (4) je tvorená titánovou mriežkou s veľkosťou oka optimalizovanou na veľkosť prietoku plynu s aerosólom peroxidu vodíka. Sústava elektród je pripojená na zdroj vysokého napätia (5), ktoré generuje korónový výboj. Medzi vrchnou a spodnou časťou komory (6) je umiestnené tesnenie (7) z elastomérneho materiálu odolného proti pôsobeniu peroxidu vodíka. Ultrazvukový rozprašovač peroxidu vodíka (8), ako aj HEPA filter (9) sú oddelené klapkovými ventilmi (10) a sú pripojené k hornej časti vrchnáka komory (1) pomocou spojenia s tesnením (11). Na spodnej časti komory sa nachádza spojenie s tesnením (12), cez ktoré je komora spojená s centrálnym odsávaním. Maska (13) sa umiestni na držiak (14), v strede ktorého je mriežka, na umiestnenie v rôznej vzdialenosti od elektród na zabezpečenie optimálneho procesu dezinfekcie a sterilizácie masiek s rôznou výškou. Na spodnú časť komory centrálne pod masku sa vloží biologický indikátor (15). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Meško Marcel, Ing., PhD.; Mládeže 363/101, 013 41 Dolný Hričov; SK;
Bohovičová Jana, Ing., PhD.; Budovateľská 10, 919 26 Zavar; SK;
Sýkora Roman, Ing.; Vančurova 20, 917 01 Trnava 1; SK;
Sýkora Ján; Gejzu Dusíka 2782/6, 917 08 Trnava 8; SK;
Čaplovič Ľubomír, prof. Ing., PhD.; Budovateľská 33, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.12.2024 
   Maximálna platnosť do  28.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 242-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 242-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 28.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 28.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 28.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 28.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.12.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.01.2021 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2021 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.02.2021 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 13.04.2021 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 14.04.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 14.04.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 15.04.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.08.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.09.2021 Typ Odoslané
PUV 242-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku