Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 241-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9291 
(21)  Číslo prihlášky  241-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  04.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03D 1/02  F03D 7/02  F03D 13/20   
(54)  Názov  Žľabovo posilňovaná veterná turbína 
(57)  Anotácia  Technické riešenie sa týka veterných turbín, ktoré sú posilňované na zvýšenie účinnosti výkonu a môžu sa uplatniť vo všetkých výkonových kategóriách. Žľab okolo axiálne radených rotorov (7) na spoločnom hriadeli (4) obsahuje nosníky (2) s rebrami (6), na ktorých sú pásy (3), ktorých činnosť súčasne zvyšuje účinnosť, rieši reguláciu pri zmene intenzity a smere vetra a zvyšuje otáčky. Dôsledkom je výrazný pokles nákladovosti a hmotnosti systému a možnosť uplatnenia aj na výrobu vodíka alebo na vykurovanie s podlahovou akumuláciou tepla. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kaliský Alexander, Ing.; Liptovská Sielnica 153, 032 04 Liptovská Sielnica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaliský Alexander, Ing.; Liptovská Sielnica 153, 032 04 Liptovská Sielnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.12.2024 
   Maximálna platnosť do  23.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 241-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 241-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 23.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 23.12.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 23.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 23.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.12.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.01.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.01.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 27.01.2021 Typ Doručené
5a Opis 27.01.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 27.01.2021 Typ Doručené
5c Anotácia 27.01.2021 Typ Doručené
5d Výkresy 27.01.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.02.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 24.02.2021 Typ Doručené
7a Nároky na ochranu 24.02.2021 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.03.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 06.04.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 06.04.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 06.04.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.08.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.08.2021 Typ Odoslané
PUV 241-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku