Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 240-2020
(11)  Utility Model Number  9313 
(21)  Application Number  240-2020 
(22)  Application Date  28.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  29.09.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  12.05.2021 
(45)  Publication of Registration Date  29.09.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  31.08.2021 
(51)  International Patent Classification  B23Q 17/09  B23B 25/06  G01L 1/00  G01L 3/00   
(54)  Title  Prípravok na nastavenie požadovanej polohy telemetrického snímača rotačného dynamometra upnutého vo vretene obrábacieho stroja 
(57)  Abstract  Prípravok na nastavenie požadovanej polohy telemetrického snímača rotačného dynamometra upnutého vo vretene obrábacieho stroja pozostáva z troch častí. Prvá časť (5) slúži na prichytenie prípravku (4) pomocou dvoch skrutiek (11) M8 x 40 na vreteno (1) obrábacieho stroja. Druhá časť (6) prípravku (4) slúži na prepojenie prvej časti (5) a tretej časti (3). Súdržnosť prvej časti (5) a druhej časti (6) je zabezpečená tromi skrutkami (12) M8 x 40 s kužeľovou hlavou. Tretia časť (3) prípravku (4) slúži na prichytenie telemetrického snímača (7) pomocou dvoch skrutiek (10) M6 x 40 a zároveň je s druhou časťou (6) upevnená pomocou dvoch upevňovacích kolíkov (8) φ 8 mm s rozmerovou toleranciou priemeru m6 na umožnenie pohybu telemetrického snímača (7) v radiálnom smere. Na nastavenie radiálnej vzdialenosti telemetrického snímača (7) od dynamometra (2) slúžia nastavovacie skrutky (9) M8 x 70. Na zaistenie polohy telemetrického snímača (7) v radiálnom smere slúžia zaisťovacie matice (13) M8 a prítlačné struny (14). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Pätoprstý Boris, Ing.; Školská 191/19, 902 01 Vinosady; SK;
Jurina František, Ing., PhD.; Partizánska 369/119, Chtelnica;
Vozár Marek, Ing.; Pionierske námestie 29, 919 34 Biely Kostol; SK;
Šimna Vladimír, Ing., PhD.; Boleráz 363, 919 08 Boleráz; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  28.12.2024 
   Utility Model Validity maximum until  28.12.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 9/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 240-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.01.2021 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 240-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.12.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Nároky na ochranu 28.12.2020 Type Delivered
Obrázok k anotácii 28.12.2020 Type Delivered
Opis 28.12.2020 Type Delivered
Plná moc 28.12.2020 Type Delivered
Výkresy 28.12.2020 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 28.12.2020 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.01.2021 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2021 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.02.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 22.03.2021 Type Delivered
Opis 22.03.2021 Type Delivered
Sprievodný list 22.03.2021 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.03.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 21.04.2021 Type Internal Letter
rešeršná správa 21.04.2021 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 21.04.2021 Type Sent document
výsledok rešerše 21.04.2021 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 17.08.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2021 Type Sent document
PUV 240-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku