Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 240-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9313 
(21)  Číslo prihlášky  240-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23Q 17/09  B23B 25/06  G01L 1/00  G01L 3/00   
(54)  Názov  Prípravok na nastavenie požadovanej polohy telemetrického snímača rotačného dynamometra upnutého vo vretene obrábacieho stroja 
(57)  Anotácia  Prípravok na nastavenie požadovanej polohy telemetrického snímača rotačného dynamometra upnutého vo vretene obrábacieho stroja pozostáva z troch častí. Prvá časť (5) slúži na prichytenie prípravku (4) pomocou dvoch skrutiek (11) M8 x 40 na vreteno (1) obrábacieho stroja. Druhá časť (6) prípravku (4) slúži na prepojenie prvej časti (5) a tretej časti (3). Súdržnosť prvej časti (5) a druhej časti (6) je zabezpečená tromi skrutkami (12) M8 x 40 s kužeľovou hlavou. Tretia časť (3) prípravku (4) slúži na prichytenie telemetrického snímača (7) pomocou dvoch skrutiek (10) M6 x 40 a zároveň je s druhou časťou (6) upevnená pomocou dvoch upevňovacích kolíkov (8) φ 8 mm s rozmerovou toleranciou priemeru m6 na umožnenie pohybu telemetrického snímača (7) v radiálnom smere. Na nastavenie radiálnej vzdialenosti telemetrického snímača (7) od dynamometra (2) slúžia nastavovacie skrutky (9) M8 x 70. Na zaistenie polohy telemetrického snímača (7) v radiálnom smere slúžia zaisťovacie matice (13) M8 a prítlačné struny (14). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pätoprstý Boris, Ing.; Školská 191/19, 902 01 Vinosady; SK;
Jurina František, Ing.; Partizánska 119/369, 922 05 Chtelnica; SK;
Vozár Marek, Ing.; Pionierske námestie 29, 919 34 Biely Kostol; SK;
Šimna Vladimír, Ing., PhD.; Boleráz 363, 919 08 Boleráz; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.12.2024 
   Maximálna platnosť do  28.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 240-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 240-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 28.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 28.12.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 28.12.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 28.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.12.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.01.2021 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.02.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 22.03.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 22.03.2021 Typ Doručené
6b Opis 22.03.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.03.2021 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 21.04.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 21.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 21.04.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 21.04.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 17.08.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2021 Typ Odoslané
PUV 240-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku