Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 24-2020
(11)  Utility Model Number  8937 
(21)  Application Number  24-2020 
(22)  Application Date  28.02.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  03.11.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  01.07.2020 
(45)  Publication of Registration Date  03.11.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  02.10.2020 
(51)  International Patent Classification  B23K 26/70  B23K 26/12   
(54)  Title  Modulárny prípravok na vedenie ochrannej atmosféry pri laserovom zváraní kútových zvarov 
(57)  Abstract  Modulárny prípravok na vedenie ochrannej atmosféry pri laserovom zváraní kútových zvarov pozostáva aspoň z jedného telesa (6) modulu so skoseným čelom, ktoré má sústavu dýz (5) napojených s plynovým rozvodným kanálom (4), a ktorý má otvory (1) na prívod plynu ústiace na zadnú stranu telesa (6) modulu. Otvory (1) na prívod plynu sú ukončené rýchlospojkou (7) a plynový rozvodný kanál (4) je ukončený aspoň jednou záslepkou (8). Teleso (6) modulu má z jedného boka až po druhý bok priebežný montážny otvor (3). Ak sú vedľa seba radené aspoň dve telesá (6) modulov, tak do ich priebežných montážnych otvorov (3) je zasunutá spojovacia tyč (9) zaistená maticami. Teleso (6) modulu má zaisťovacie otvory (2) so skrutkami (10) na istenie záslepiek (8). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Bárta Jozef, Ing., PhD.; Jiráskova 24, 917 02 Trnava 2; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  28.02.2024 
   Utility Model Validity maximum until  28.02.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2020 07/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2020 11/2020 FG2K
 
PUV 24-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 24-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.02.2020 Type Delivered
1a Opis 28.02.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 28.02.2020 Type Delivered
1c Výkresy 28.02.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 28.02.2020 Type Delivered
1e Plná moc 28.02.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.03.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.03.2020 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.03.2020 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 27.05.2020 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 27.05.2020 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 27.05.2020 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 27.05.2020 Type Internal Letter
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.10.2020 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.10.2020 Type Sent document
PUV 24-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku