Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 24-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8937 
(21)  Číslo prihlášky  24-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.11.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 26/70  B23K 26/12   
(54)  Názov  Modulárny prípravok na vedenie ochrannej atmosféry pri laserovom zváraní kútových zvarov 
(57)  Anotácia  Modulárny prípravok na vedenie ochrannej atmosféry pri laserovom zváraní kútových zvarov pozostáva aspoň z jedného telesa (6) modulu so skoseným čelom, ktoré má sústavu dýz (5) napojených s plynovým rozvodným kanálom (4), a ktorý má otvory (1) na prívod plynu ústiace na zadnú stranu telesa (6) modulu. Otvory (1) na prívod plynu sú ukončené rýchlospojkou (7) a plynový rozvodný kanál (4) je ukončený aspoň jednou záslepkou (8). Teleso (6) modulu má z jedného boka až po druhý bok priebežný montážny otvor (3). Ak sú vedľa seba radené aspoň dve telesá (6) modulov, tak do ich priebežných montážnych otvorov (3) je zasunutá spojovacia tyč (9) zaistená maticami. Teleso (6) modulu má zaisťovacie otvory (2) so skrutkami (10) na istenie záslepiek (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bárta Jozef, Ing., PhD.; Jiráskova 24, 917 02 Trnava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.02.2024 
   Maximálna platnosť do  28.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2020 07/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.11.2020 11/2020 FG2K
 
PUV 24-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 24-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 28.02.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.02.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 28.02.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 28.02.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 28.02.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.03.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.03.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.03.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 27.05.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 27.05.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 27.05.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 27.05.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.10.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.10.2020 Typ Odoslané
PUV 24-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku