Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 239-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9317 
(21)  Číslo prihlášky  239-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63C 19/02  A63C 19/06  A63C 19/00  H05B 33/00   
(54)  Názov  Konštrukcia športového čiarového značenia na multifunkčnom športovom ihrisku 
(57)  Anotácia  Konštrukcia športového čiarového značenia na multifunkčnom športovom ihrisku je zabudovaná priamo v podlahe ihriska alebo inak nainštalovaná na povrch a skladá sa zo špeciálnych vrstiev podľa schémy. Na podklade (7) je položený športový povrch (1), na ktorom je zapustené alebo inak nainštalované športové značenie. Farba športového povrchu a športového značenia vo vypnutom stave bude podobná a čiary budú farebne splývať s okolitým povrchom. Spodnú časť športového značenia tvorí adhézna vrstva (2), ktorá zabezpečuje upevnenie celej konštrukcie na športovom povrchu. Ďalšou vrstvou je elektróda (3) a elektroluminiscenčná vrstva (4), pričom elektróda (3) je pripojená na zdroj (6) elektrickej energie pomocou prepínača elektrického napájania na zmenu športového čiarového značenia na hracej ploche. Na elektroluminiscenčnú vrstvu (4) možno pridať krycie pásky v prípade prerušovanej čiary. Na elektroluminiscenčnú vrstvu (4) sa môže aplikovať aj mechanochromická alebo mechanoluminiscenčná vrstva (5) na zmenu farby športového čiarového značenia pôsobením tlaku na športový povrch (1) na signalizáciu prešľapu alebo dopadu lopty na čiaru. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 305/7, 919 25 Šúrovce; SK;
Horňák Pavol, Ing.; Tomášikova 5, 917 01 Trnava 1; SK;
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.; Štadiónová 4, 919 43 Cífer; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.12.2024 
   Maximálna platnosť do  28.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.05.2021 10/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 239-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.01.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 239-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 28.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 28.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 28.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 28.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.12.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.01.2021 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.01.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.03.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 09.04.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 09.04.2021 Typ Doručené
6b Opis 09.04.2021 Typ Doručené
6c Výkresy 09.04.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.04.2021 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 07.05.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 07.05.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 07.05.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 07.05.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 31.08.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2021 Typ Odoslané
PUV 239-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku