Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 239-2006
(11)  Číslo úžitkového vzoru  4785 
(21)  Číslo prihlášky  239-2006 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.11.2006 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  06.07.2007 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  06.07.2007 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.05.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01H 9/00   
(54)  Názov  Zariadenie na bezkontaktné meranie amplitúdy oscilácií objektov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Turek Ivan, doc. RNDr., CSc.; Berlínska 4, 010 08 Žilina; SK;
Palček Peter, prof. Ing., PhD.; Gaštanová 6, 010 07 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  27.11.2010 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.11.2010 
   Maximálna platnosť do  27.11.2016 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané úžitkové vzory 06.07.2007 07/2007 FG2K
2 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 04.08.2011 08/2011 MK2K
 
PUV 239-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 239-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 27.11.2006 Typ Doručené
1a Opis 27.11.2006 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 27.11.2006 Typ Doručené
1c Anotácia 27.11.2006 Typ Doručené
1d Výkresy 27.11.2006 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.12.2006 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.02.2007 Typ Odoslané
4 Prepracované podlohy 20.04.2007 Typ Doručené
5 pokyn na zápis PÚV 27.04.2007 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.07.2007 Typ Odoslané
PUV 239-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku