Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 238-2020
(11)  Utility Model Number  9270 
(21)  Application Number  238-2020 
(22)  Application Date  22.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  11.08.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  14.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date  11.08.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  21.07.2021 
(51)  International Patent Classification  G01N 3/04  G01N 3/24  G01N 3/28   
(54)  Title  Prípravok na meranie mechanických vlastností zvarového spoja v trhacom stroji 
(57)  Abstract  Opísaný je prípravok na meranie mechanických vlastností zvarového spoja v trhacom stroji tvorené strihadlom (11), strižníkom (5) a vymeniteľnou strižnicou (6), kde strihadlo (11) zahŕňa vzájomne rozoberateľne spojenú základňu (7), veko (8) a prostriedky na pripojenie strihadla (11) k ťažnej tyči (1) trhacieho stroja, pričom základňa (7) obsahuje drážku (13) na strižník (5), veko (8) obsahuje otvor (15) na strižnicu (6) a s otvorom (15) na strižnicu (6) korešponduje fixačný prvok (3) strižnice (6), strižník (5) je posuvne uložený v strihadle (11), pričom obsahuje strižnú hranu (21) vytvorenú v drážke (20) na vloženie vzorky (12) a prostriedky na pripojenie strižníka (5) k ťažnej tyči (1) trhacieho stroja, a vymeniteľná strižnica (6) obsahuje vybranie (23) na vzorku (12) a strižnú hranu (22), ktorá korešponduje so strižnou hranou (21) strižníka (5). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.; Na hlinách 7, 917 01 Trnava 1; SK;
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.; Štadiónová 4, 919 43 Cífer; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  22.12.2024 
   Utility Model Validity maximum until  22.12.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 7/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 238-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.12.2020 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 238-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.12.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Nároky na ochranu 22.12.2020 Type Delivered
Obrázok k anotácii 22.12.2020 Type Delivered
Opis 22.12.2020 Type Delivered
Plná moc 22.12.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 22.12.2020 Type Delivered
Výkresy 22.12.2020 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 23.12.2020 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2020 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.01.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 17.03.2021 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 17.03.2021 Type Sent document
výsledok rešerše 17.03.2021 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.07.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Type Sent document
PUV 238-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku