Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 238-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9270 
(21)  Číslo prihlášky  238-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/04  G01N 3/24  G01N 3/28   
(54)  Názov  Prípravok na meranie mechanických vlastností zvarového spoja v trhacom stroji 
(57)  Anotácia  Opísaný je prípravok na meranie mechanických vlastností zvarového spoja v trhacom stroji tvorené strihadlom (11), strižníkom (5) a vymeniteľnou strižnicou (6), kde strihadlo (11) zahŕňa vzájomne rozoberateľne spojenú základňu (7), veko (8) a prostriedky na pripojenie strihadla (11) k ťažnej tyči (1) trhacieho stroja, pričom základňa (7) obsahuje drážku (13) na strižník (5), veko (8) obsahuje otvor (15) na strižnicu (6) a s otvorom (15) na strižnicu (6) korešponduje fixačný prvok (3) strižnice (6), strižník (5) je posuvne uložený v strihadle (11), pričom obsahuje strižnú hranu (21) vytvorenú v drážke (20) na vloženie vzorky (12) a prostriedky na pripojenie strižníka (5) k ťažnej tyči (1) trhacieho stroja, a vymeniteľná strižnica (6) obsahuje vybranie (23) na vzorku (12) a strižnú hranu (22), ktorá korešponduje so strižnou hranou (21) strižníka (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.; Na hlinách 7, 917 01 Trnava 1; SK;
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.; Štadiónová 4, 919 43 Cífer; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.12.2024 
   Maximálna platnosť do  22.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 7/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 238-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.12.2020 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 238-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 22.12.2020 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 22.12.2020 Typ Doručené
Opis 22.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 22.12.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.12.2020 Typ Doručené
Výkresy 22.12.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.12.2020 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2020 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.01.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 17.03.2021 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 17.03.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 17.03.2021 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.07.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 238-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku