Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 238-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  238-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/04  G01N 3/24  G01N 3/28   
(54)  Názov  Prípravok na meranie mechanických vlastností zvarového spoja v trhacom stroji 
(57)  Anotácia  Opísaný je prípravok na meranie mechanických vlastností zvarového spoja v trhacom stroji tvorené strihadlom (11), strižníkom (5) a vymeniteľnou strižnicou (6), kde strihadlo (11) zahŕňa vzájomne rozoberateľne spojenú základňu (7), veko (8) a prostriedky na pripojenie strihadla (11) k ťažnej tyči (1) trhacieho stroja, pričom základňa (7) obsahuje drážku (13) na strižník (5), veko (8) obsahuje otvor (15) na strižnicu (6) a s otvorom (15) na strižnicu (6) korešponduje fixačný prvok (3) strižnice (6), strižník (5) je posuvne uložený v strihadle (11), pričom obsahuje strižnú hranu (21) vytvorenú v drážke (20) na vloženie vzorky (12) a prostriedky na pripojenie strižníka (5) k ťažnej tyči (1) trhacieho stroja, a vymeniteľná strižnica (6) obsahuje vybranie (23) na vzorku (12) a strižnú hranu (22), ktorá korešponduje so strižnou hranou (21) strižníka (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinkovič Maroš, doc. Ing., PhD.; Na hlinách 7, 917 00 Trnava; SK;
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.; Štadiónová 4, 919 43 Cífer; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
 
PUV 238-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 238-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 22.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 22.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 22.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 22.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 22.12.2020 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 22.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.01.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 17.03.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 17.03.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 17.03.2021 Typ Interné listy
PUV 238-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku