Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 238-2017
(11)  Utility Model Number  8523 
(21)  Application Number  238-2017 
(22)  Application Date  31.10.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  05.08.2019 
(31)  Priority Number  PUV 2017-34019 
(32)  Priority Date  14.08.2017 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  01.03.2019 
(45)  Publication of Registration Date  05.08.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  26.06.2019 
(51)  International Patent Classification  C23C 30/00  C25D 3/22  C25D 7/06   
(54)  Title  Oceľový materiál určený na extrémne zaťaženie vzhľadom na vonkajšie prostredie 
(57)  Abstract  Technické riešenie sa týka oceľového materiálu, výhodne vo forme drôtu, určeného na extrémne zaťaženie vzhľadom na vonkajšie prostredie, vybaveného aspoň na časti svojho povrchu povlakom, pričom povlak obsahuje od 0,1 % hmotn. do 5 % hmotn. medi, od 1 % hmotn. do 15 % hmotn. hliníka a od 84 % hmotn. do 98 % hmotn. zinku, vztiahnuté na celkovú hmotnosť povlaku. Povlak ďalej výhodne obsahuje od 0,01 % hmotn. do 1 % hmotn. striebra, vztiahnuté na celkovú hmotnosť povlaku. Na vytvorenie ochrannej glazúry, s tvrdosťou vyššou než povlak, je povlak oceľového materiálu na svojom povrchu vybavený aspoň jednou ďalšou, výhodne dvomi od seba nezávisle usporiadanými ochrannými vrstvami nanočastíc kovov, t. j. medi, hliníka a zinku, prípadne striebra. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ALGON, a.s.; Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5; CZ 
(72)  Inventor(s)  Nohejl Jan; V Břízách 116/1, 351 01 Františkovy Lázně; CZ 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents  PDF   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  31.10.2024 
   Utility Model Validity maximum until  31.10.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.03.2019 03/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.08.2019 08/2019 FG2K
3 Opravy adries 02.10.2019 10/2019 TD2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 29.09.2021 18/2021 ND2K
 
PUV 238-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 238-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.10.2017 Type Delivered
1a Opis 31.10.2017 Type Delivered
1b Sprievodný list 31.10.2017 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.11.2017 Type Delivered
2a Opis 02.11.2017 Type Delivered
2b Nároky na ochranu 02.11.2017 Type Delivered
2c Anotácia 02.11.2017 Type Delivered
2d Výkresy 02.11.2017 Type Delivered
2e Sprievodný list 02.11.2017 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 03.11.2017 Type Delivered
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.11.2017 Type Payment
5 Doplnenie materiálov 10.11.2017 Type Delivered
5a Doklad o práve prednosti 10.11.2017 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.11.2017 Type Sent document
7 Doplnenie materiálov 16.01.2018 Type Delivered
7a Plná moc 16.01.2018 Type Delivered
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.02.2018 Type Delivered
9 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.03.2018 Type Delivered
9a Sprievodný list 29.03.2018 Type Delivered
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.04.2018 Type Delivered
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.04.2018 Type Payment
12 Odpoveď na správu úradu 22.05.2018 Type Delivered
12a Opis 22.05.2018 Type Delivered
12b Sprievodný list 22.05.2018 Type Delivered
13 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.05.2018 Type Sent document
14 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.07.2018 Type Delivered
14a Sprievodný list 23.07.2018 Type Delivered
15 Odpoveď na správu úradu 28.09.2018 Type Delivered
15a Opis 28.09.2018 Type Delivered
15b Sprievodný list 28.09.2018 Type Delivered
17 Odpoveď na správu úradu 30.11.2018 Type Delivered
17a Opis 30.11.2018 Type Delivered
17b Sprievodný list 30.11.2018 Type Delivered
18 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.12.2018 Type Internal Letter
19 rešeršná správa 09.01.2019 Type Internal Letter
20 výsledok rešerše 09.01.2019 Type Internal Letter
21 oznámenie o výsledku rešerše 09.01.2019 Type Sent document
22 pokyn na zverejnenie PÚV 09.01.2019 Type Internal Letter
23 záznam o ukončení konania o PÚV 11.06.2019 Type Internal Letter
24 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.06.2019 Type Internal Letter
25 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.07.2019 Type Sent document
26 Žiadosť o opravu 10.09.2019 Type Delivered
26a Sprievodný list 10.09.2019 Type Delivered
27 opravný list k osvedčeniu o zápise ÚV 17.09.2019 Type Sent document
28 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.09.2021 Type Delivered
28a Sprievodný list 13.09.2021 Type Delivered
29 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 17.09.2021 Type Payment
30 predĺženie doby platnosti ÚV 17.09.2021 Type Sent document
PUV 238-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku