Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 238-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8523 
(21)  Číslo prihlášky  238-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2017-34019 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.08.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.08.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 30/00  C25D 3/22  C25D 7/06   
(54)  Názov  Oceľový materiál určený na extrémne zaťaženie vzhľadom na vonkajšie prostredie 
(57)  Anotácia  Technické riešenie sa týka oceľového materiálu, výhodne vo forme drôtu, určeného na extrémne zaťaženie vzhľadom na vonkajšie prostredie, vybaveného aspoň na časti svojho povrchu povlakom, pričom povlak obsahuje od 0,1 % hmotn. do 5 % hmotn. medi, od 1 % hmotn. do 15 % hmotn. hliníka a od 84 % hmotn. do 98 % hmotn. zinku, vztiahnuté na celkovú hmotnosť povlaku. Povlak ďalej výhodne obsahuje od 0,01 % hmotn. do 1 % hmotn. striebra, vztiahnuté na celkovú hmotnosť povlaku. Na vytvorenie ochrannej glazúry, s tvrdosťou vyššou než povlak, je povlak oceľového materiálu na svojom povrchu vybavený aspoň jednou ďalšou, výhodne dvomi od seba nezávisle usporiadanými ochrannými vrstvami nanočastíc kovov, t. j. medi, hliníka a zinku, prípadne striebra. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALGON, a.s.; Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nohejl Jan; V Břízách 116/1, 351 01 Františkovy Lázně; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.10.2024 
   Maximálna platnosť do  31.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.03.2019 03/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.08.2019 08/2019 FG2K
3 Opravy adries 02.10.2019 10/2019 TD2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 29.09.2021 18/2021 ND2K
 
PUV 238-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 238-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.10.2017 Typ Doručené
1a Opis 31.10.2017 Typ Doručené
1b Sprievodný list 31.10.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.11.2017 Typ Doručené
2a Opis 02.11.2017 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 02.11.2017 Typ Doručené
2c Anotácia 02.11.2017 Typ Doručené
2d Výkresy 02.11.2017 Typ Doručené
2e Sprievodný list 02.11.2017 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 03.11.2017 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.11.2017 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 10.11.2017 Typ Doručené
5a Doklad o práve prednosti 10.11.2017 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.11.2017 Typ Odoslané
7 Doplnenie materiálov 16.01.2018 Typ Doručené
7a Plná moc 16.01.2018 Typ Doručené
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.02.2018 Typ Doručené
9 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.03.2018 Typ Doručené
9a Sprievodný list 29.03.2018 Typ Doručené
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.04.2018 Typ Doručené
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.04.2018 Typ Platba
12 Odpoveď na správu úradu 22.05.2018 Typ Doručené
12a Opis 22.05.2018 Typ Doručené
12b Sprievodný list 22.05.2018 Typ Doručené
13 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.05.2018 Typ Odoslané
14 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.07.2018 Typ Doručené
14a Sprievodný list 23.07.2018 Typ Doručené
15 Odpoveď na správu úradu 28.09.2018 Typ Doručené
15a Opis 28.09.2018 Typ Doručené
15b Sprievodný list 28.09.2018 Typ Doručené
17 Odpoveď na správu úradu 30.11.2018 Typ Doručené
17a Opis 30.11.2018 Typ Doručené
17b Sprievodný list 30.11.2018 Typ Doručené
18 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.12.2018 Typ Interné listy
19 rešeršná správa 09.01.2019 Typ Interné listy
20 výsledok rešerše 09.01.2019 Typ Interné listy
21 oznámenie o výsledku rešerše 09.01.2019 Typ Odoslané
22 pokyn na zverejnenie PÚV 09.01.2019 Typ Interné listy
23 záznam o ukončení konania o PÚV 11.06.2019 Typ Interné listy
24 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.06.2019 Typ Interné listy
25 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.07.2019 Typ Odoslané
26 Žiadosť o opravu 10.09.2019 Typ Doručené
26a Sprievodný list 10.09.2019 Typ Doručené
27 opravný list k osvedčeniu o zápise ÚV 17.09.2019 Typ Odoslané
28 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.09.2021 Typ Doručené
28a Sprievodný list 13.09.2021 Typ Doručené
29 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 17.09.2021 Typ Platba
30 predĺženie doby platnosti ÚV 17.09.2021 Typ Odoslané
PUV 238-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku