Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 237-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9292 
(21)  Číslo prihlášky  237-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G21C 17/00  G01N 25/00  G01K 11/00  G01N 21/00   
(54)  Názov  Meracia sonda najmä na meranie vodíka v hermetickej zóne jadrového reaktora 
(57)  Anotácia  Meracia sonda najmä na meranie vodíka v hermetickej zóne jadrového reaktora je vytvorená v puzdre (1), v ktorom je uložené teleso (2) pre snímače sondy obsahujúce dutiny (12). Na teleso (2) je upevnená doska (3) s plošnými spojmi, na ktorej sú pripojené katalytické snímače (4, 5), teplotný snímač (6) a snímač (7) koncentrácie kyslíka. Snímače (4, 5, 6, 7) sú situované v dutinách (12), nad ktorými sú umiestnené ochranné filtre (8). Nad telesom (2) je umiestnený distribútor (9) plynu na kalibráciu. Distribútor (9) obsahuje centrálnu dutinu (13) a kanáliky (14) na prívod kalibračného plynu k dutinám (12) a otvory (15) korešpondujúce s dutinami (12). Nad distribútorom (9) je umiestnený kryt (10) sondy, ktorý obsahuje otvory (16) korešpondujúce s otvormi (15) distribútora (9). Kryt (10) obsahuje otvor (20) na prívod kalibračného plynu. Otvor (20) vedie do centrálnej dutiny (13) distribútora (9). Z dosky (3) s plošnými spojmi sú vyvedené vodiče (11) von z meracej sondy. Dutina v puzdre (1), kde sú vodiče (11), je vyplnená keramickou zálievkou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VUJE, a.s.; Okružná 5, 918 64 Trnava 1; SK;
Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Majchrák Michal, Ing.; Bernolákova 40, 917 01 Trnava 1; SK;
Dubovský Daniel, Ing.; Viktorínova 21, 919 26 Zavar; SK;
Kolník Miroslav, Ing.; Hviezdoslavova 19, 920 01 Hlohovec 1; SK;
Lietavec Ondrej, Ing.; Hospodárska 850/150, 919 51 Špačince; SK;
Hallon Jozef, Ing., PhD.; Púpavová 691/47, 841 04 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Bittera Mikuláš, doc. Ing., PhD.; Kostolná pri Dunaji 44, 903 01 Kostolná pri Dunaji; SK;
Harťanský René, prof. Ing., PhD.; Štefana Straku 46/25, 914 01 Trenčianska Teplá; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.12.2024 
   Maximálna platnosť do  22.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 237-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 237-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 22.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 22.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 22.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 22.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 22.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.01.2021 Typ Interné listy
5 oznámenie podania rozvoj jadrovej energetiky 06.04.2021 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 07.04.2021 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 07.04.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 08.04.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 08.04.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.08.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.08.2021 Typ Odoslané
PUV 237-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku