Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 237-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8528 
(21)  Číslo prihlášky  237-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41J 5/04  F41J 5/044   
(54)  Názov  Elektronický terč a zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu elektronického terča 
(57)  Anotácia  Elektronický terč slúži na tréningové strelecké účely pre strelnice. Pozostáva z troch vrstiev, kde predná vrstva je tvorená elektrovodivým náterom (1) na strednej vrstve izolantu (2), za ktorou nasleduje zadná elektrovodivá vrstva (3). Predná vrstva tvorená elektrovodivým náterom (1) je rozdelená aspoň na jednu zásahovú zónu. Zapojenie automatickej detekcie a notifikácie zóny zásahu elektronického terča je riešené tak, že predná vrstva elektronického terča tvorená elektrovodivým náterom (1) je cez rezistor snímača (5) pripojená na jeden pól batérie (8) a zadná elektrovodivá vrstva (3) elektronického terča je pripojená na druhý pól batérie (8). Výstup zo snímača (5) je prepojený s procesorom (6). Výstup procesora (6) je prepojený s rádiomodulom (7) a/alebo s modulom svetelnej signalizácie (9). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schochmann Róbert, Ing.; Topolčianska 21, 851 10 Bratislava 59; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schochmann Róbert, Ing.; Topolčianska 21, 851 10 Bratislava 59; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.10.2021 
   Maximálna platnosť do  30.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.03.2019 03/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2019 09/2019 FG2K
 
PUV 237-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 237-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.10.2017 Typ Doručené
1a Opis 30.10.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.10.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 30.10.2017 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 30.10.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 30.10.2017 Typ Doručené
1f Výkresy 30.10.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.11.2017 Typ Doručené
2a Opis 03.11.2017 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 03.11.2017 Typ Doručené
2c Výkresy 03.11.2017 Typ Doručené
2d Anotácia 03.11.2017 Typ Doručené
2e Obrázok k anotácii 03.11.2017 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 06.11.2017 Typ Doručené
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.11.2017 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.12.2017 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.12.2017 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 12.02.2018 Typ Doručené
7a Opis 12.02.2018 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 12.02.2018 Typ Doručené
7c Výkresy 12.02.2018 Typ Doručené
7d Anotácia 12.02.2018 Typ Doručené
7e Obrázok k anotácii 12.02.2018 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.04.2018 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.06.2018 Typ Doručené
9a Sprievodný list 15.06.2018 Typ Doručené
10 rozhodnutie o zastavení konania 08.08.2018 Typ Odoslané
11 Žiadosť o pokračovanie v konaní 27.09.2018 Typ Doručené
12 31 Poplatok za pokračovanie v konaní 28.09.2018 Typ Platba
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.10.2018 Typ Doručené
13a Sprievodný list 04.10.2018 Typ Doručené
14 Odpoveď na správu úradu 09.10.2018 Typ Doručené
14a Opis 09.10.2018 Typ Doručené
15 Doplnenie materiálov 12.10.2018 Typ Doručené
15a Plná moc 12.10.2018 Typ Doručené
16 oznámenie o zápise zmeny 18.10.2018 Typ Odoslané
17 rozhodnutie o pokračovaní v konaní (vyhovenie) 06.11.2018 Typ Odoslané
19 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.11.2018 Typ Platba
20 vnútrospisový list 09.11.2018 Typ Interné listy
21 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.12.2018 Typ Interné listy
22 rešeršná správa 11.01.2019 Typ Interné listy
23 výsledok rešerše 11.01.2019 Typ Interné listy
24 oznámenie o výsledku rešerše 11.01.2019 Typ Odoslané
25 pokyn na zverejnenie PÚV 11.01.2019 Typ Interné listy
26 záznam o ukončení konania o PÚV 11.06.2019 Typ Interné listy
27 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.06.2019 Typ Interné listy
28 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.08.2019 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.10.2020 Typ Doručené
29a Plná moc 13.10.2020 Typ Doručené
30 oznámenie o zápise zmeny 15.10.2020 Typ Odoslané
31 Identifikátor osoby 14.10.2020 Typ Doručené
32 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 06.10.2021 Typ Doručené
33 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 14.10.2021 Typ Odoslané
PUV 237-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.10.2018 BRICHTA & PARTNERS, Advokátska, patentová a známková kancelária, Brichtová Tatiana, JUDr.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.10.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. BRICHTA & PARTNERS, Advokátska, patentová a známková kancelária, Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku