Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 236-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9300 
(21)  Číslo prihlášky  236-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  16.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  16.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  17.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A21C 13/00  A21D 8/02   
(54)  Názov  Inkubátorové vyhrievacie zariadenie 
(57)  Anotácia  Inkubátorové vyhrievacie zariadenie je elektrické zariadenie, ktoré je tvorené digitálnym termostatom (1), na ktorý je napojená vyhrievacia fólia (4). Vyhrievacia fólia (4) sa nachádza medzi dvoma plechovými komponentmi (3) a (5), s ktorými je vodivo spojená. Komponenty (1) a ( 4) spolu s plechovými komponentmi (3) a (5) sú kompaktne umiestnené v kryte (2), vyrobenom z dreva. Drevený kryt (2) je umiestnený na vrchnej časti nádoby (7). Inkubátorové vyhrievacie zariadenie je do elektrickej siete zapojené pomocou adaptéra (6). Drevený kryt spolu s elektrickými a plechovými komponentmi tvoria spolu s miskou uzavretý prvok. Toto elektrické zariadenie je určené na využitie v potravinárstve a umožňuje efektívne vytvorenie a regulovanie požadovanej teploty pri procese kvasenia cesta umiestneného v nádobe (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šabík Michal, Ing.; Štúrova 1673/125, 952 02 Vráble; SK;
Elek Erik, Ing.; Lužná 2451/15, 927 05 Šaľa 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šabík Michal, Ing.; Štúrova 1673/125, 952 02 Vráble; SK;
Elek Erik, Ing.; Lužná 2451/15, 927 05 Šaľa 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.12.2024 
   Maximálna platnosť do  21.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 236-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 236-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 21.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 21.12.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 21.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 21.12.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 21.12.2020 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 22.12.2020 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 04.01.2021 Typ Doručené
3a Identifikátor osoby 04.01.2021 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.01.2021 Typ Odoslané
5 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.01.2021 Typ Platba
6 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 02.02.2021 Typ Odoslané
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.02.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 08.03.2021 Typ Doručené
8a Opis 08.03.2021 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 08.03.2021 Typ Doručené
8c Výkresy 08.03.2021 Typ Doručené
8d Anotácia 08.03.2021 Typ Doručené
8e Obrázok k anotácii 08.03.2021 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.03.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 18.03.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 22.03.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 22.03.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.08.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.09.2021 Typ Odoslané
PUV 236-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku