Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 236-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8369 
(21)  Číslo prihlášky  236-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G05D 27/00  G05D 23/30  G05D 23/00  G05F 1/10  G06F 17/10   
(54)  Názov  Spôsob automatickej prevádzky monitorovacieho laboratória a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu 
(57)  Anotácia  Spôsob automatickej prevádzky monitorovacieho laboratória sa vyznačuje tým, že jedenkrát za sekundu sa kontrolujú hodnoty napájacieho napätia na fázach (L1, L2, L3) laboratória, porovnávajú sa s ich požadovanou hodnotou 180 VAC, ďalej sa kontroluje vnútorná teplota (Tint) laboratória a porovnáva sa s požadovanými hodnotami z intervalu 5 až 35 °C, a keď zistené údaje nevyhovujú podmienkam, odpojí sa napájanie na výstupoch (R2) a (R3), pričom pri opätovnom splnení správnych podmienok napájania laboratória a teploty laboratória sa počká na ich potvrdenie minimálne 1 minútu, a potom sa postupne pripojí napájanie na výstupoch (R2) a (R3). Predmetom technického riešenia je aj zariadenie na automatickú prevádzku monitorovacieho laboratória. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Envitech, s.r.o.; Janka Kráľa 16, 911 00 Trenčín; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bernát Radoslav, Ing.; ul. 1. mája 754, 913 21 Trenčianska Turná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.10.2021 
   Maximálna platnosť do  27.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2018 08/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2019 02/2019 FG2K
 
PUV 236-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 236-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.10.2017 Typ Doručené
1a Opis 27.10.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 27.10.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 27.10.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.10.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.11.2017 Typ Odoslané
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.01.2018 Typ Interné listy
6 Doplnenie materiálov 19.01.2018 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 19.01.2018 Typ Doručené
7a Opis 19.01.2018 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 19.01.2018 Typ Doručené
7c Výkresy 19.01.2018 Typ Doručené
8 Doplnenie materiálov 12.02.2018 Typ Doručené
8a Opis 12.02.2018 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 12.02.2018 Typ Doručené
8c Výkresy 12.02.2018 Typ Doručené
9 Žiadosť inde neuvedená 03.04.2018 Typ Doručené
9a Opis 03.04.2018 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 03.04.2018 Typ Doručené
9c Výkresy 03.04.2018 Typ Doručené
10 rešeršná správa 18.05.2018 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 28.05.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 28.05.2018 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 28.05.2018 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 11.12.2018 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.12.2018 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.01.2019 Typ Odoslané
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 22.09.2021 Typ Platba
PUV 236-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku