Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 235-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9314 
(21)  Číslo prihlášky  235-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23B 31/00   
(54)  Názov  Konštrukcia čeľustí na upnutie štvorcového prierezu do trojčeľusťového skľučovadla 
(57)  Anotácia  Konštrukcia čeľustí na upnutie štvorcového prierezu do trojčeľusťového skľučovadla pozostáva z troch upínacích čeľustí, ktoré sa pohybujú v trojčeľusťovom skľučovadle (4) pomocou štandardného čelného závitu. Upínacie čeľuste sú z dôvodu ľahšej výroby delené na hornú časť (prvá, druhá alebo tretia čeľusť – 1, 2, 3) a dolnú časť so štandardným lichobežníkovým závitom. Obe časti, čeľusť (prvá, druhá alebo tretia – 1, 2, 3) a dolná časť, sú spojené skrutkami. Prvá, druhá a tretia čeľusť (1, 2, 3) majú špecifické tvary. Prvá čeľusť (1) má symetrickú drážku v tvare „V“ s vrcholovým uhlom 90° a má charakteristický rozmer K1. Druhá čeľusť (2) a tretia čeľusť (3) sú skosené pod uhlom 15° a majú charakteristický rozmer K2. Charakteristický rozmer K1 je závislý od charakteristického rozmeru K2 a tiež od rozmeru upínaného obrobku (5) štvorcového prierezu a jeho matematický vzťah je uvedený v prihláške technického riešenia. Pri zmene rozmeru obrobku (5) môže zostať charakteristický rozmer K2 konštantný, ale následne sa zmení charakteristický rozmer K1. Z toho vyplýva, že pre každý rozmer obrobku (5) štvorcového prierezu je potrebné mať inú prvú čeľusť (1). V konečnom dôsledku to znamená, že pri zmene rozmeru obrobku (5) stačí vymeniť len prvú čeľusť (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 305/7, 919 25 Šúrovce; SK;
Görögová Ingrid, Ing., PhD.; Ružová 305/7, 919 25 Šúrovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.12.2024 
   Maximálna platnosť do  21.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 9/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 235-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.12.2020 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 235-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 21.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 21.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 21.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 21.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 21.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.03.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 19.03.2021 Typ Doručené
5b Opis 19.03.2021 Typ Doručené
5c Výkresy 19.03.2021 Typ Doručené
5d Nároky na ochranu 19.03.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.03.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 13.04.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 13.04.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 13.04.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 13.04.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 17.08.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2021 Typ Odoslané
PUV 235-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku