Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 234-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8374 
(21)  Číslo prihlášky  234-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.03.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16M 11/00  G01D 11/30  B01L 9/00   
(54)  Názov  Stojan na analyzátor tuhých častíc 
(57)  Anotácia  Stojan na analyzátor tuhých častíc sa vyznačuje tým, že sa skladá zo 4 nôh (1) ukončených nastaviteľnými prítlačnými plochami (5), pričom tieto nohy sú vo vrchnej časti priečne spojené prostredníctvom priečok (2) a (3) a v spodnej časti sú navyše priečky (2) a (3) spevnené policou (10), na ktorej je upevnená odpružená polica (4) na uloženie analyzátora. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Envitech, s.r.o.; Janka Kráľa 16, 911 00 Trenčín; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bernát Radoslav, Ing.; ul. 1. mája 754, 913 21 Trenčianska Turná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.10.2021 
   Maximálna platnosť do  27.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2018 08/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.03.2019 03/2019 FG2K
 
PUV 234-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 234-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.10.2017 Typ Doručené
1a Opis 27.10.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 27.10.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 27.10.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.10.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.11.2017 Typ Odoslané
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.12.2017 Typ Interné listy
6 Doplnenie materiálov 19.01.2018 Typ Doručené
7 rešeršná správa 17.05.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 23.05.2018 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 23.05.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 23.05.2018 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 11.12.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.12.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.02.2019 Typ Odoslané
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 22.09.2021 Typ Platba
PUV 234-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku