Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 233-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9309 
(21)  Číslo prihlášky  233-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21D 9/08  C21D 1/30   
(54)  Názov  Optimalizácia tepelného spracovania komponentu tlakovej nádoby zbraňového systému z vysokopevnej ocele 
(57)  Anotácia  Komponent tlakovej nádoby zbraňového systému sa tepelne spracúva nasledujúcimi krokmi: a) žíhanie na odstránenie napätí pri 650 °C počas 1 hodiny, b) austenitizácia pri teplote 860 °C počas 2 hodín s následným kalením do oleja s teplotou 30 °C a c) popúšťanie pri teplote 350 °C počas 2 hodín. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne; Študentská 2, 911 50 Trenčín 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Barényi Igor, doc. Ing., PhD.; Svätoplukova 462/8, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Kianicová Marta, doc. Ing., PhD.; Zlatníky 326, 956 37 Zlatníky; SK;
Majerík Jozef, doc. Ing., PhD.; Gen. Svobodu 9, 911 08 Trenčín 8; SK;
Pokluda Jaroslav, prof. RNDr., CSc.; Jiráskova 55, 602 00 Brno; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.12.2024 
   Maximálna platnosť do  21.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 233-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 233-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 21.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 21.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 21.12.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 21.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.01.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.01.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 01.03.2021 Typ Doručené
5a Opis 01.03.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 01.03.2021 Typ Doručené
5c Výkresy 01.03.2021 Typ Doručené
5d Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.03.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.03.2021 Typ Interné listy
7 Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 08.03.2021 Typ Doručené
8 rešeršná správa 10.03.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 11.03.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 11.03.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 11.03.2021 Typ Interné listy
12 Oznámenie inde neuvedené 01.04.2021 Typ Doručené
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 17.08.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2021 Typ Odoslané
PUV 233-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku