Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 233-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8373 
(21)  Číslo prihlášky  233-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.03.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 1/02  G01N 1/22  G01N 1/24   
(54)  Názov  Regulátor prietoku odberovej sondy 
(57)  Anotácia  Regulátor prietoku odberovej sondy sa vyznačuje tým, že snímač prietoku (4) s pripojovacím káblom (12) pripojeným do PID regulátora (15) diaľkovo ovládaného cez sieťové pripojenie LAN (16) je umiestnený v rozvodnej trubici (1) pomocou matice (5) a tesnenia (6) a súčasne je trubica (1) spojená s nasávacím potrubím (7) prostredníctvom vložky (2) a príruby (8) a (9), pričom ventilátor (14) je prichytený v prírube (8) a (9). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Envitech, s.r.o.; Janka Kráľa 16, 911 00 Trenčín; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bernát Radoslav, Ing.; ul. 1. mája 754, 913 21 Trenčianska Turná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.10.2021 
   Maximálna platnosť do  27.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2018 07/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.03.2019 03/2019 FG2K
 
PUV 233-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 233-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.10.2017 Typ Doručené
1a Opis 27.10.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 27.10.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 27.10.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.10.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.11.2017 Typ Odoslané
5 Doplnenie materiálov 19.01.2018 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 23.01.2018 Typ Doručené
6a Opis 23.01.2018 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 23.01.2018 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 31.01.2018 Typ Interné listy
8 Doplnenie materiálov 12.02.2018 Typ Doručené
8a Opis 12.02.2018 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 12.02.2018 Typ Doručené
9 rešeršná správa 21.05.2018 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 23.05.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 23.05.2018 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 23.05.2018 Typ Interné listy
13 záznam o ukončení konania o PÚV 11.12.2018 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.12.2018 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.02.2019 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 22.09.2021 Typ Platba
PUV 233-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku