Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 231-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9285 
(21)  Číslo prihlášky  231-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 9/04  B23K 9/235   
(54)  Názov  Spôsob úpravy funkčných častí nástroja mechanickým drážkovaním 
(57)  Anotácia  Spôsob úpravy funkčných častí pracovného nástroja drviča nežiaducich nárastov, ktorý je tvorený z tela (1) nástroja, ku ktorému je pomocou striebornej spájky (2) prispájkovaná volfrám-karbidová špička (3), spočíva v upravení plochy chrbta (5) a čela (4) nástroja drážkovaním (6) a (7). Drážky (6) na čele (4) nástroja sú tvorené sieťovou formou. Rovnakú sieťovú formu majú aj drážky (7) na chrbte (5) pracovného nástroja. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav materiálového výskumu SAV; Watsonova 47, 040 01 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Džupon Miroslav, RNDr., PhD.; Watsonova 47, 040 01 Košice 1; SK;
Hnilica Richard, doc. Ing., PhD.; T. Vansovej 15, 960 01 Zvolen 1; SK;
Ťavodová Miroslava, doc. Ing., PhD.; A. Nográdyho 13, 960 01 Zvolen 1; SK;
Hnilicová Michaela, Ing., PhD.; T. Vansovej 15, 960 01 Zvolen 1; SK;
Petryshynets Ivan, Mgr., PhD.; Watsonova 47, 04001 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.12.2024 
   Maximálna platnosť do  18.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 231-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 231-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2020 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 18.12.2020 Typ Doručené
1b Opis 18.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 18.12.2020 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 18.12.2020 Typ Doručené
1e Anotácia 18.12.2020 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 18.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.01.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 25.02.2021 Typ Doručené
5a Opis 25.02.2021 Typ Doručené
5b Výkresy 25.02.2021 Typ Doručené
5c Nároky na ochranu 25.02.2021 Typ Doručené
5d Anotácia 25.02.2021 Typ Doručené
5e Obrázok k anotácii 25.02.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.03.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 11.03.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 11.03.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 12.03.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 11.03.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.07.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.08.2021 Typ Odoslané
PUV 231-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku