Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 231-2006
(11)  Číslo úžitkového vzoru  4988 
(21)  Číslo prihlášky  231-2006 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.11.2006 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.02.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.02.2008 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.12.2007 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 17/00   
(54)  Názov  Sústavy dioptrických prvkov z fotorefraktívneho materiálu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Turek Ivan, doc. RNDr., CSc.; Berlínska 4, 010 08 Žilina; SK;
Tarjányi Norbert, Ing., PhD.; Puškinova 20, 010 01 Žilina; SK;
Dúbravka Miroslav, Ing.; SNP 1449/53-5, 017 07 Považská Bystrica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  20.11.2013 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.11.2013 
   Maximálna platnosť do  20.11.2016 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané úžitkové vzory 05.02.2008 02/2008 FG2K
2 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.01.2011 01/2011 ND2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 05.08.2014 08/2014 MK2K
 
PUV 231-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 231-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 20.11.2006 Typ Doručené
1a Opis 20.11.2006 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.11.2006 Typ Doručené
1c Výkresy 20.11.2006 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.12.2006 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.02.2007 Typ Odoslané
4 Prepracované podlohy 20.04.2007 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.06.2007 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 16.07.2007 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.10.2007 Typ Odoslané
8 Prepracované podlohy 02.11.2007 Typ Doručené
9 pokyn na zápis PÚV 18.12.2007 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.02.2008 Typ Odoslané
11 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.11.2010 Typ Doručené
12 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 23.11.2010 Typ Platba
13 predĺženie doby platnosti ÚV 01.12.2010 Typ Odoslané
PUV 231-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku