Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 23-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9187 
(21)  Číslo prihlášky  23-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 21/00  E04F 21/20  E04F 21/22   
(54)  Názov  Samonivelizačná dištančná spona 
(57)  Anotácia  Samonivelizačná dištančná spona je predmet, ktorý tvorí jeden diel a skladá sa z dištančného kolíka (1) s pätkou (2), prítlačných nožičiek (3) a krídel (5). Samonivelizačná dištančná spona je nástroj na zabezpečenie jednotnej škáry (8) a stálosti výšky medzi nadväzujúcimi dielmi podlahovej, prípadne obkladovej, krytiny (6) pri procese ich lepenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Husovič Rudolf, Ing.; Potočná 423/42A, 900 84 Báhoň; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Husovič Rudolf, Ing.; Potočná 423/42A, 900 84 Báhoň; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.02.2024 
   Maximálna platnosť do  28.02.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 4/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 23-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 23-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 28.02.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.02.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 28.02.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 28.02.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.03.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.03.2020 Typ Platba
4 Žiadosť o vrátenie poplatku 03.03.2020 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.06.2020 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.08.2020 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 12.08.2020 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.10.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o informáciu 12.10.2020 Typ Doručené
10 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 13.10.2020 Typ Odoslané
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.10.2020 Typ Platba
12 Odpoveď na správu úradu 25.11.2020 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 25.11.2020 Typ Doručené
13 Oznámenie 25.11.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 25.11.2020 Typ Doručené
14 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.11.2020 Typ Interné listy
15 rešeršná správa 18.01.2021 Typ Interné listy
16 výsledok rešerše 18.01.2021 Typ Interné listy
17 oznámenie o výsledku rešerše 19.01.2021 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie PÚV 18.01.2021 Typ Interné listy
19 rozhodnutie o vrátení preplatku 22.03.2021 Typ Odoslané
20 vnútrospisový list 25.03.2021 Typ Interné listy
21 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 27.05.2021 Typ Interné listy
22 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.06.2021 Typ Odoslané
PUV 23-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku