Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 229-2020
(11)  Utility Model Number  9274 
(21)  Application Number  229-2020 
(22)  Application Date  16.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  11.08.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  14.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date  11.08.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  29.07.2021 
(51)  International Patent Classification  G08G 1/01  G08G 1/00  G08B 25/00  G08G 1/0967  H04L 65/00   
(54)  Title  Zariadenie telematickej podpory pri mimoriadnych udalostiach 
(57)  Abstract  Zariadenie na telematickú podporu pri mimoriadnych udalostiach pozostáva zo štyroch základných častí, a to zo zobrazovacieho zariadenia (2) oprávnenej osoby, komunikačného rozhrania (3) skladajúceho sa z komunikačného rozhrania (3a) na strane zariadenia a komunikačného rozhrania (3b) na strane používateľa, systému (4) kontroly a komunikácie a technického vybavenia. Technickým vybavením je najmä premenlivé dopravné značenie (7), kamerový systém (8), stacionárne hasiace zariadenie (9), SOS búdky (10), osvetlenie (11), meteostanice (12) a sčítače (13) dopravy. Systém (4) kontroly a komunikácie je tvorený serverom obsahujúcim úložný priestor (6) a switch (5), na ktorý sú pripojené prostredníctvom eternetového kábla jednotlivé časti technického vybavenia. Systém (4) kontroly a komunikácie je prostredníctvom komunikačného kanála (3) prepojený so zobrazovacou jednotkou (2) oprávnenej osoby, na ktorej je v prípade mimoriadnej udalosti možné zobrazenie nameraných parametrov v reálnom čase. Zariadenie na telematickú podporu pri mimoriadnych udalostiach je navrhnuté tak, že systém (4) kontroly a komunikácie môže byť integrovaný do už existujúceho CRS (1), prípadne môže byť individuálne nasadený. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Inventor(s)  Hruboš Marián, Ing., PhD.; Minčolská 2349/15, Vrútky;
Nemec Dušan, Ing.; Trnavská 1358/15, Žilina;
Pirník Rastislav, Ing.; Komenského 1140/18, Kysucké Nové Mesto;
Janota Aleš, prof. Ing., PhD.; Brodňanská 301/31A, 010 14 Žilina 14; SK;
Tichý Tomáš, doc. Ing., PhD. MBA; Břízova 119, 103 00 Praha; CZ;
Bubeníková Emília, Ing., PhD.; Platanová 8, 010 07 Žilina 7; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  16.12.2024 
   Utility Model Validity maximum until  16.12.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 7/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 229-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.12.2020 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 229-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.12.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Nároky na ochranu 16.12.2020 Type Delivered
Opis 16.12.2020 Type Delivered
Plná moc 16.12.2020 Type Delivered
Výkresy 16.12.2020 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 17.12.2020 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.12.2020 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.03.2021 Type Internal Letter
rešeršná správa 17.03.2021 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 18.03.2021 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Type Sent document
PUV 229-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku