Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 229-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9274 
(21)  Číslo prihlášky  229-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08G 1/01  G08G 1/00  G08B 25/00  G08G 1/0967  H04L 65/00   
(54)  Názov  Zariadenie telematickej podpory pri mimoriadnych udalostiach 
(57)  Anotácia  Zariadenie na telematickú podporu pri mimoriadnych udalostiach pozostáva zo štyroch základných častí, a to zo zobrazovacieho zariadenia (2) oprávnenej osoby, komunikačného rozhrania (3) skladajúceho sa z komunikačného rozhrania (3a) na strane zariadenia a komunikačného rozhrania (3b) na strane používateľa, systému (4) kontroly a komunikácie a technického vybavenia. Technickým vybavením je najmä premenlivé dopravné značenie (7), kamerový systém (8), stacionárne hasiace zariadenie (9), SOS búdky (10), osvetlenie (11), meteostanice (12) a sčítače (13) dopravy. Systém (4) kontroly a komunikácie je tvorený serverom obsahujúcim úložný priestor (6) a switch (5), na ktorý sú pripojené prostredníctvom eternetového kábla jednotlivé časti technického vybavenia. Systém (4) kontroly a komunikácie je prostredníctvom komunikačného kanála (3) prepojený so zobrazovacou jednotkou (2) oprávnenej osoby, na ktorej je v prípade mimoriadnej udalosti možné zobrazenie nameraných parametrov v reálnom čase. Zariadenie na telematickú podporu pri mimoriadnych udalostiach je navrhnuté tak, že systém (4) kontroly a komunikácie môže byť integrovaný do už existujúceho CRS (1), prípadne môže byť individuálne nasadený. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hruboš Marián, Ing., PhD.; Minčolská 2349/15, Vrútky;
Nemec Dušan, Ing.; Trnavská 1358/15, Žilina;
Pirník Rastislav, Ing.; Komenského 1140/18, Kysucké Nové Mesto;
Janota Aleš, prof. Ing., PhD.; Brodňanská 301/31A, 010 14 Žilina 14; SK;
Tichý Tomáš, doc. Ing., PhD. MBA; Břízova 119, 103 00 Praha; CZ;
Bubeníková Emília, Ing., PhD.; Platanová 8, 010 07 Žilina 7; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.12.2024 
   Maximálna platnosť do  16.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 7/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 229-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.12.2020 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 229-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 16.12.2020 Typ Doručené
Opis 16.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 16.12.2020 Typ Doručené
Výkresy 16.12.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.12.2020 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.12.2020 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.03.2021 Typ Interné listy
rešeršná správa 17.03.2021 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 18.03.2021 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 229-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku