Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 228-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8311 
(21)  Číslo prihlášky  228-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.12.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24D 3/12  F24D 11/00  F28D 15/00  F28D 20/00  E02D 27/32   
(54)  Názov  Systém akumulácie tepelnej energie v betónových základoch 
(57)  Anotácia  Systém akumulácie tepelnej energie v betónových základoch pozostáva zo sériovo prepojených oceľových rúrok (1) uložených v betónovom základe (2) na zabezpečenie prenosu a prestupu tepelnej energie do betónového základu (2) obytného domu a na zabezpečenie vystuženia betónového základu (2) obytného domu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK;
Zajačko Ivan, Ing., PhD.; Nešporova 2237/7, 010 01 Žilina 1; SK;
Cisár Miroslav, Ing., PhD.; Papradno 419, 018 13 Papradno; SK;
Bulej Vladimír, Ing., PhD.; Štúrová 24, 038 52 Sučany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.10.2021 
   Maximálna platnosť do  23.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.06.2018 06/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2018 12/2018 FG2K
 
PUV 228-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 228-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.10.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 23.10.2017 Typ Doručené
1b Opis 23.10.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 23.10.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 23.10.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 23.10.2017 Typ Doručené
1f Výkresy 23.10.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.10.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.11.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.01.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 22.01.2018 Typ Doručené
5a Opis 22.01.2018 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 22.01.2018 Typ Doručené
5c Anotácia 22.01.2018 Typ Doručené
5d Výkresy 22.01.2018 Typ Doručené
5e Obrázok k anotácii 22.01.2018 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2018 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 22.02.2018 Typ Doručené
7a Opis 22.02.2018 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 22.02.2018 Typ Doručené
7c Anotácia 22.02.2018 Typ Doručené
7d Výkresy 22.02.2018 Typ Doručené
7e Obrázok k anotácii 22.02.2018 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.03.2018 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 06.04.2018 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 06.04.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 06.04.2018 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 06.04.2018 Typ Interné listy
13 záznam o ukončení konania o PÚV 16.10.2018 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.10.2018 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 26.11.2018 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.10.2021 Typ Platba
PUV 228-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku