Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 227-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9290 
(21)  Číslo prihlášky  227-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  04.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 3/16   
(54)  Názov  Zapojenie obojsmerne riadeného modulárneho systému meničov 
(57)  Anotácia  Zapojenie obojsmerne riadeného modulárneho systému meničov pozostáva z modulárneho systému (1) meničov, parciálneho meniča (2), parciálneho meniča (3), výstupu (4), riadiaceho systému (5), centrálneho regulátora (6), regulátora (7) parciálnej časti, modulátora (8) parciálnej časti, regulátora (9) parciálnej časti, modulátora (10) parciálnej časti a bloku (11) žiadanej hodnoty. Obojsmerné riadenie modulárneho systému meničov na základe požiadaviek riadi modulárny systém meničov a umožňuje obojsmerný tok elektrickej energie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník 155, 018 26 Plevník-Drienové; SK;
Frivaldský Michal, doc. Ing., PhD.; Horný Hričov 160, 013 42 Horný Hričov; SK;
Morgoš Ján, Ing., PhD.; Hviezdoslavova 15, 038 53 Turany; SK;
Kaščák Slavomír, Ing., PhD.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.12.2024 
   Maximálna platnosť do  15.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 227-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 227-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 15.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 15.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 15.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 15.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 15.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.12.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.02.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 12.04.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 12.04.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 12.04.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.07.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.08.2021 Typ Odoslané
PUV 227-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku