Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 227-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8308 
(21)  Číslo prihlášky  227-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.12.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A45D 44/08   
(54)  Názov  Triboelektrický spôsob zberu strihaných vlasov 
(57)  Anotácia  Triboelektrický spôsob zberu strihaných vlasov zabezpečuje, že strihané vlasy (1) sú zachytávané na tenkej kovovej sieťke (4) s izolátorom (5), po predchádzajúcom nabití spôsobenom trením hrebeňa (2) o strihané vlasy (1) nožnicami (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK;
Zajačko Ivan, Ing., PhD.; Nešporova 2237/7, 010 01 Žilina 1; SK;
Cisár Miroslav, Ing., PhD.; Papradno 419, 018 13 Papradno; SK;
Bulej Vladimír, Ing., PhD.; Štúrová 24, 038 52 Sučany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.10.2021 
   Maximálna platnosť do  23.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2018 07/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2018 12/2018 FG2K
 
PUV 227-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 227-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.10.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 23.10.2017 Typ Doručené
1b Opis 23.10.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 23.10.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 23.10.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 23.10.2017 Typ Doručené
1f Výkresy 23.10.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 23.10.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.11.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.01.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 12.03.2018 Typ Doručené
5a Opis 12.03.2018 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 12.03.2018 Typ Doručené
5c Anotácia 12.03.2018 Typ Doručené
5d Obrázok k anotácii 12.03.2018 Typ Doručené
5e Výkresy 12.03.2018 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.03.2018 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 21.05.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 23.05.2018 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 23.05.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 22.05.2018 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 18.10.2018 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 02.11.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.12.2018 Typ Odoslané
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.10.2021 Typ Platba
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 22.10.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 22.10.2021 Typ Doručené
PUV 227-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku