Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 227-2013
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6937 
(21)  Číslo prihlášky  227-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.12.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.11.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2014 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.11.2014 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  10.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 1/03  G01B 7/00  G01N 21/88   
(54)  Názov  Zariadenie na hodnotenie tvarových zmien povrchu ležísk 
(57)  Anotácia  Zariadenie na hodnotenie tvarových zmien povrchu ležísk sa skladá z nosiča (1) a adaptéra (2), V-ramien (3), ktoré sú presne vertikálne nastaviteľné, ako aj H-ramien (4), ktoré sú presne horizontálne nastaviteľné na požadované miesta snímania v priestore ležiska (6), a umožňuje potrebné zasunutie a zastabilizovanie pozície meracieho a/alebo skenovacieho zariadenia (13) v mieste na to určenom na identifikáciu siete povrchových bodov v priestore ležiska (6) bez potreby vstupu do sledovanej zóny zvierat s možnosťou opakovaných meraní a viacerých zmien meracích miest, pričom celková výška zariadenia rešpektuje pozíciu deliacich zábran (7) a dva rotačné aktuátory (11) a (12) slúžia na presné zabezpečenie polohy a plynulý posun meracieho a/alebo skenovacieho zariadenia (13) v osiach X a Y pri realizovaní presných meraní siete povrchových bodov v priestore ležiska (6), pričom na monitore notebooku (14) je možná priama kontrolná vizualizácia zmien v priestorovom súradnicovom systéme. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jablonický Juraj, doc. Ing., PhD.; Pohranice 518, 951 02 Pohranice; SK;
Lendelová Jana, Ing., PhD.; Štefánikova 72, 949 01 Nitra; SK;
Moravčík Ľuboš, doc. Ing., PhD.; Štúrova 17/A, 949 01 Nitra; SK;
Žitňák Miroslav, doc. Ing., PhD.; Rišňovce 669, 951 21 Rišňovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  20.12.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.12.2020 
   Maximálna platnosť do  20.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2014 05/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.11.2014 11/2014 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 11.08.2021 15/2021 MK2K
 
PUV 227-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 227-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.12.2013 Typ Doručené
1a Opis 20.12.2013 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.12.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 20.12.2013 Typ Doručené
1d Výkresy 20.12.2013 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 20.12.2013 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.01.2014 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.2014 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 17.02.2014 Typ Doručené
4a Opis 17.02.2014 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 17.02.2014 Typ Doručené
4c Anotácia 17.02.2014 Typ Doručené
4d Výkresy 17.02.2014 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.02.2014 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 25.02.2014 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 25.02.2014 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 25.02.2014 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 25.02.2014 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 14.08.2014 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.08.2014 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 29.10.2014 Typ Odoslané
13 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 05.12.2017 Typ Doručené
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.12.2017 Typ Platba
15 predĺženie doby platnosti ÚV 22.12.2017 Typ Odoslané
PUV 227-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku