Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 226-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8343 
(21)  Číslo prihlášky  226-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 30/16   
(54)  Názov  Kvapalinou chladený oddeľovací stredofrekvenčný výkonový transformátor toroidného vyhotovenia 
(57)  Anotácia  Kvapalinou chladený stredofrekvenčný výkonový oddeľovací transformátor v toroidnom vyhotovení sa vyznačuje tým, že medzi magnetický obvod (10) a primárnu cievku (30) je vložený kvapalinový chladič (20) na odvod strát z magnetického obvodu (10), pričom sú dodržané požiadavky spojené s vysokou napäťovou pevnosťou na použitie ako oddeľovací transformátor (50). Navrhované riešenie umožňuje realizovať galvanicky oddelené DC-DC meniče spínaných výkonových zdrojov. Chladiacou kvapalinou v tomto prípade nie je transformátorový olej, ale voda, resp. zmes nemrznúcej kvapaliny s vodou na použitie pri teplote okolia aj pri teplote pod bodom mrazu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EVPÚ, a. s.; Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Buday Jozef, doc. Ing., CSc.; Puškinova 792/2, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Franko Marek, Ing., PhD.; Udiča 189, 018 01 Udiča; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Mrenica Jaroslav, Ing.; Mládežnícka 1435, 020 01 Púchov; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.10.2024 
   Maximálna platnosť do  20.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2018 09/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2019 02/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 16.09.2021 17/2021 ND2K
 
PUV 226-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 226-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.10.2017 Typ Doručené
1a Opis 20.10.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.10.2017 Typ Doručené
1c Anotácia 20.10.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 20.10.2017 Typ Doručené
1e Doklad preukazujúci právo na riešenie 20.10.2017 Typ Doručené
1f Plná moc 20.10.2017 Typ Doručené
1g Rovnopis patentovej prihlášky 20.10.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.10.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.10.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.01.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 26.01.2018 Typ Doručené
5a Opis 26.01.2018 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 26.01.2018 Typ Doručené
5c Anotácia 26.01.2018 Typ Doručené
5d Výkresy 26.01.2018 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2018 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 14.02.2018 Typ Doručené
7a Opis 14.02.2018 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 14.02.2018 Typ Doručené
7c Anotácia 14.02.2018 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.04.2018 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 20.04.2018 Typ Doručené
10a Opis 20.04.2018 Typ Doručené
10b Nároky na ochranu 20.04.2018 Typ Doručené
10c Anotácia 20.04.2018 Typ Doručené
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.05.2018 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 01.06.2018 Typ Doručené
12a Opis 01.06.2018 Typ Doručené
12b Nároky na ochranu 01.06.2018 Typ Doručené
12c Anotácia 01.06.2018 Typ Doručené
13 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.06.2018 Typ Interné listy
14 rešeršná správa 20.06.2018 Typ Interné listy
15 výsledok rešerše 22.06.2018 Typ Interné listy
16 oznámenie o výsledku rešerše 21.06.2018 Typ Odoslané
17 pokyn na zverejnenie PÚV 20.06.2018 Typ Interné listy
18 záznam o ukončení konania o PÚV 03.12.2018 Typ Interné listy
19 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.12.2018 Typ Interné listy
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.01.2019 Typ Odoslané
21 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.08.2021 Typ Doručené
22 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 20.08.2021 Typ Platba
23 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 23.08.2021 Typ Odoslané
24 28 Doplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 02.09.2021 Typ Platba
25 predĺženie doby platnosti ÚV 06.09.2021 Typ Odoslané
PUV 226-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku