Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 225-2020
(11)  Utility Model Number  9296 
(21)  Application Number  225-2020 
(22)  Application Date  14.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  25.08.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  28.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date  25.08.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  09.08.2021 
(51)  International Patent Classification  G01G 23/00  G01G 3/14  G01L 19/06   
(54)  Title  Zariadenie na elimináciu nežiaduceho zaťaženia a preťaženia tenzometrického snímača 
(57)  Abstract  Zariadenie na elimináciu nežiaduceho zaťaženia a preťaženia tenzometrického snímača pozostáva z pevnej časti zariadenia, ktorá je tvorená nosnou doskou (1) podpernej konštrukcie, prichytením (2) tenzometrického snímača, vodiacim puzdrom (3), klietkou (8) vedenia, hlavným hriadeľom (7) a vymedzovacím elementom (10). V pevnej časti zariadenia na elimináciu nežiaduceho zaťaženia a preťaženia tenzometrického snímača je uložená pohyblivá časť, ktorá pozostáva z vymedzovacej skrutky (4), nosného piesta (5), vačkového mechanizmu (6) a tlačného/ťažného piesta (9). Prostredníctvom pohybov pohyblivej časti zariadenia dochádza k ochrane tenzometrického snímača (11) pred nežiaducim pasívnym zaťažením v čase mimo jeho aktívnej činnosti a zároveň k ochrane pred nežiaducim preťažením tenzometrického snímača priamo počas jeho aktívnej činnosti, tzn. v procese merania. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Zajačko Ivan, Ing., PhD.; Nešporova 2237, 010 01 Žilina 1; SK;
Kuric Ivan, prof. Dr. Ing.; J.Goliana 2, 036 01 Martin 1; SK;
Císar Miroslav, Ing., PhD.; Papradno 419, 018 13 Papradno; SK;
Tlach Vladimír, Ing., PhD.; Revolučná 1299/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK;
Tucki Karol, Ing., PhD.; Ul. 1 Maj 64/3, 11-130 Orneta; PL 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  14.12.2024 
   Utility Model Validity maximum until  14.12.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 225-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 225-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.12.2020 Type Delivered
1a Opis 14.12.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 14.12.2020 Type Delivered
1c Výkresy 14.12.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 14.12.2020 Type Delivered
1e Plná moc 14.12.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 15.12.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.12.2020 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.02.2021 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 29.03.2021 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 29.03.2021 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 30.03.2021 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 30.03.2021 Type Internal Letter
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.08.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Type Sent document
PUV 225-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku