Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 225-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9296 
(21)  Číslo prihlášky  225-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01G 23/00  G01G 3/14  G01L 19/06   
(54)  Názov  Zariadenie na elimináciu nežiaduceho zaťaženia a preťaženia tenzometrického snímača 
(57)  Anotácia  Zariadenie na elimináciu nežiaduceho zaťaženia a preťaženia tenzometrického snímača pozostáva z pevnej časti zariadenia, ktorá je tvorená nosnou doskou (1) podpernej konštrukcie, prichytením (2) tenzometrického snímača, vodiacim puzdrom (3), klietkou (8) vedenia, hlavným hriadeľom (7) a vymedzovacím elementom (10). V pevnej časti zariadenia na elimináciu nežiaduceho zaťaženia a preťaženia tenzometrického snímača je uložená pohyblivá časť, ktorá pozostáva z vymedzovacej skrutky (4), nosného piesta (5), vačkového mechanizmu (6) a tlačného/ťažného piesta (9). Prostredníctvom pohybov pohyblivej časti zariadenia dochádza k ochrane tenzometrického snímača (11) pred nežiaducim pasívnym zaťažením v čase mimo jeho aktívnej činnosti a zároveň k ochrane pred nežiaducim preťažením tenzometrického snímača priamo počas jeho aktívnej činnosti, tzn. v procese merania. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zajačko Ivan, Ing., PhD.; Nešporova 2237, 010 01 Žilina 1; SK;
Kuric Ivan, prof. Dr. Ing.; J.Goliana 2, 036 01 Martin 1; SK;
Císar Miroslav, Ing., PhD.; Papradno 419, 018 13 Papradno; SK;
Tlach Vladimír, Ing., PhD.; Revolučná 1299/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK;
Tucki Karol, Ing., PhD.; Ul. 1 Maj 64/3, 11-130 Orneta; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.12.2024 
   Maximálna platnosť do  14.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 225-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 225-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 14.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 14.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 14.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 14.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 14.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.12.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.02.2021 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 29.03.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 29.03.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 30.03.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 30.03.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.08.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Typ Odoslané
PUV 225-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku