Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 225-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8662 
(21)  Číslo prihlášky  225-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.08.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  04.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C02F 3/30  C02F 3/12   
(54)  Názov  Metóda čistenia odpadových vôd v reaktore s tvorbou granulovanej biomasy 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob čistenia odpadových vôd v zmiešavacom reaktore, ktorý sa cyklicky prevádzkuje ako reaktor s postupným tokom, a kde je zaradená fáza granulácie aktivovaného kalu. Pomocou tohto spôsobu je v biologickom reaktore vytváraná granulovaná biomasa s rôznym vekom kalu, a tým je možné dosahovať vysoké špecifické účinnosti pri odstraňovaní organických látok a nutrientov z odpadových vôd. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ASIO-SK, s.r.o.; Ulica 1. mája 1201, Bytča 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kratochvil Karol, Dr. Ing.; Hlinícka 1371/41A, 014 01 Bytča 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.12.2022 
   Maximálna platnosť do  12.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.08.2019 8/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2020 2/2020 FG2K
 
PUV 225-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2018 68,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžtikového vzoru 23.06.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 225-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 12.12.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 12.12.2018 Typ Doručené
Opis 12.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.12.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.12.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.12.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.04.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 11.04.2019 Typ Doručené
Opis 11.04.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 02.05.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 02.05.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.05.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 03.06.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 03.06.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 03.06.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 03.06.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 26.11.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 26.11.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.01.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 15.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 22.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
PUV 225-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku