Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 224-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9280 
(21)  Číslo prihlášky  224-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 5/00  H01J 9/42  H01J 29/48   
(54)  Názov  Prípravková sústava na meranie súosovosti častí elektrónového dela 
(57)  Anotácia  Prípravková sústava na meranie súosovosti častí elektrónového dela poskytuje možnosť merania hádzavosti namontovaných komponentov vnútri elektrónového dela. Ide o prenosný nastaviteľný merací prípravok umožňujúci otáčanie odchýlkomerov po súčastiach elektrónového dela na účely zistenia ich reálnych odchýlok polohy proti základným centrovacím osadeniam. Riešenie pozostáva z dvoch prírub otočne spojených cez ložisko (3). Pevná príruba (1) pozostáva z centrovacieho osadenia s nastavovacími skrutkami (5), (7) odpruženými závitovými kolíkmi (6) a na druhej otočnej prírube (2) sú namontované nastaviteľné a modifikovateľné konzoly (4) na prichytenie potrebného typu odchýlkomerov (8), (9). Merací prípravok sa vkladá nastavovacou prírubou (1) do hornej alebo strednej deliacej príruby v závislosti od toho, či sa merajú diely v oblasti katódy alebo anódy. Spôsob riešenia je po zmene geometrie aplikovateľný aj na iné oblasti techniky, napríklad všade tam, kde je potreba merania súosovosti zostavených dielov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.; Kopčianska 14, 851 01 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kolenič František, Ing., PhD.; Javorova 7, 811 04 Bratislava; SK;
Fodrek Peter, Ing., PhD.; Bazová 24, 900 31 Stupava; SK;
Lipár Slavomír, Ing., PhD.; Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.12.2024 
   Maximálna platnosť do  14.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 224-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 224-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 14.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 14.12.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 14.12.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 14.12.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 14.12.2020 Typ Doručené
1f Sprievodný list 14.12.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.12.2020 Typ Doručené
2a Opis 16.12.2020 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 16.12.2020 Typ Doručené
2c Anotácia 16.12.2020 Typ Doručené
2d Obrázok k anotácii 16.12.2020 Typ Doručené
2e Výkresy 16.12.2020 Typ Doručené
2f Sprievodný list 16.12.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 16.12.2020 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.12.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.01.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 19.03.2021 Typ Doručené
6a Opis 19.03.2021 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 19.03.2021 Typ Doručené
6c Obrázok k anotácii 19.03.2021 Typ Doručené
6d Anotácia 19.03.2021 Typ Doručené
6e Výkresy 19.03.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.03.2021 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 01.04.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 01.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 02.04.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 01.04.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.07.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.08.2021 Typ Odoslané
PUV 224-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku