Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 223-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8536 
(21)  Číslo prihlášky  223-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21C 37/06  B21C 23/01  B21D 41/00   
(54)  Názov  Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním 
(57)  Anotácia  Prípravok na úpravu koncov rúr pred ťahaním pozostáva z upínacej časti (1) s centrálnym otvorom, do ktorého je votknutá vodiaca časť (2), pričom upínacia časť (1) je skrutkami (3) spojená s držiakom (4) prietlačnice s centrálnym otvorom. Medzi držiakom (4) prietlačnice a upínacou časťou (1) je umiestnená prietlačnica (5). Držiak (4) prietlačnice a prietlačnica (5) majú vzájomné centrovacie prvky (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.; Na hlinách 6778/7, 917 01 Trnava 1; SK;
Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 305/7, 919 25 Šúrovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.12.2022 
   Maximálna platnosť do  06.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2019 9/2019 FG2K
 
PUV 223-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.12.2018 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 223-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 06.12.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 06.12.2018 Typ Doručené
Opis 06.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
Výkresy 06.12.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.12.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2018 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.01.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 19.02.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 19.02.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 19.02.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.07.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 10.07.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.08.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 09.06.2022 Typ Odoslané
PUV 223-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku