Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 222-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8575 
(21)  Číslo prihlášky  222-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.12.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.10.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 35/00   
(54)  Názov  Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov 
(57)  Anotácia  Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov pri vyšších aplikačných teplotách obsahuje: a) aspoň dvojzložkovú zliatinu Sn-Sb s obsahom Sb 5 % až 10 % hmotn. a b) Ti v množstve 0,5 % až 4 % hmotn. a/alebo La v množstve 0,1 % až 2 % hmotn. K dvojzložkovej zliatine Sn-Sb s obsahom Sb 5 % až 10 % hmotn. je možné ešte pridať tretiu zložku Ag s obsahom 1 % až 30 % hmotn. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK;
Kostolný Igor, Ing., PhD.; Kramlište 331, 976 75 Jasenie; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.12.2022 
   Maximálna platnosť do  06.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2019 05/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2019 10/2019 FG2K
 
PUV 222-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 222-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.12.2018 Typ Doručené
1a Opis 06.12.2018 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 06.12.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 06.12.2018 Typ Doručené
1d Plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
1e Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.12.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.12.2018 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.03.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 13.03.2019 Typ Doručené
5b Opis 13.03.2019 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.03.2019 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 28.03.2019 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 28.03.2019 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 28.03.2019 Typ Odoslané
10 výzva na doplnenie identifikátora osoby 28.03.2019 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 28.03.2019 Typ Interné listy
12 Odpoveď na správu úradu 17.04.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 17.04.2019 Typ Doručené
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.08.2019 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 09.08.2019 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.08.2019 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.09.2019 Typ Odoslané
17 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.12.2019 Typ Platba
18 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.12.2019 Typ Doručené
18a Sprievodný list 30.12.2019 Typ Doručené
18b Plná moc 30.12.2019 Typ Doručené
19 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 07.01.2020 Typ Odoslané
20 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
PUV 222-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku