Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 221-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9245 
(21)  Číslo prihlášky  221-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 15/02  B32B 1/08   
(54)  Názov  Viacvrstvová rúrka so zvýšenou tepelnou vodivosťou 
(57)  Anotácia  Viacvrstvová rúrka so zvýšenou tepelnou vodivosťou je určená pre systémy podlahového kúrenia, stenového kúrenia a chladenia a systémy stropného kúrenia a chladenia. Rúrka tohto konštrukčného vyhotovenia využíva plastovú vrstvu z materiálu, ktorá tvorí jednoliatu zmes plastu a práškového hliníka. Práškový hliník je v zmesi rozptýlený rovnomerne, pričom veľkosť prachových častíc je dostatočne malá na to, aby s plastom vytvorila kompozitnú homogénnu zmes s vynikajúcimi tepelnovodivými vlastnosťami tejto plastovej rúrky. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baláž Marian, Ing.; Papiernická 1787/7, 034 01 Ružomberok 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Baláž Marian, Ing.; Papiernická 1787/7, 034 01 Ružomberok 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.12.2024 
   Maximálna platnosť do  04.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 221-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 221-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 04.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 04.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 04.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 04.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.12.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.12.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 29.01.2021 Typ Doručené
5a Nároky na ochranu 29.01.2021 Typ Doručené
5b Výkresy 29.01.2021 Typ Doručené
5c Anotácia 29.01.2021 Typ Doručené
5d Opis 29.01.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.02.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 10.02.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 10.02.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 10.02.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 10.02.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.06.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 221-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku