Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 221-2013
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7043 
(21)  Číslo prihlášky  221-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.12.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.03.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.09.2014 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.03.2015 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.01.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01H 19/00  H01H 19/20  H01H 19/64   
(54)  Názov  Prevodový mechanizmus na ovládanie vačkových spínačov 
(57)  Anotácia  Prevodový mechanizmus s hnacím ozubeným kolesom (3) a hnanými ozubenými kolesami (4) v izolačnom puzdre (1) a viečkom (2) na ovládanie dvoch a viac vačkových spínačov (11) a (12) jedným ovládacím prvkom (10). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEZ Krompachy a.s.; Hornádska, 053 42 Krompachy; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jenčík Imrich, Ing.; Športová 30, 056 01 Gelnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Török Dušan, Ing.; Hornádska, 053 42 Krompachy; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  18.12.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.12.2020 
   Maximálna platnosť do  18.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.09.2014 09/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.03.2015 03/2015 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 11.08.2021 15/2021 MK2K
 
PUV 221-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 221-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2013 Typ Doručené
1a Opis 18.12.2013 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 18.12.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 18.12.2013 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 18.12.2013 Typ Doručené
1e Výkresy 18.12.2013 Typ Doručené
1f Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 18.12.2013 Typ Doručené
1g Plná moc 18.12.2013 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.01.2014 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.06.2014 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 25.06.2014 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 26.06.2014 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie PÚV 25.06.2014 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 26.06.2014 Typ Odoslané
8 záznam o ukončení konania o PÚV 12.01.2015 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.01.2015 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.03.2015 Typ Odoslané
11 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 27.11.2017 Typ Doručené
12 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 19.12.2017 Typ Platba
13 predĺženie doby platnosti ÚV 22.12.2017 Typ Odoslané
PUV 221-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku