Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 220-2013
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6926 
(21)  Číslo prihlášky  220-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.12.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.10.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2014 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.10.2014 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.08.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01H 31/00   
(54)  Názov  Hlavný systém vnútorných odpájačov vysokého napätia 
(57)  Anotácia  Vynález sa týka kontaktného systému odpájačov vysokého napätia, kontaktná časť (3) kontaktu (1) je vytvorená skrútením o 90° proti pripájacej časti (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEZ Krompachy a. s.; Hornádska ulica 1, 053 42 Krompachy; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wolf Július, Ing.; Športová 11, 056 01 Gelnica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Török Dušan, Ing.; Hornádska, 053 42 Krompachy; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  18.12.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.12.2020 
   Maximálna platnosť do  18.12.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2014 05/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.10.2014 10/2014 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 11.08.2021 15/2021 MK2K
 
PUV 220-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 220-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2013 Typ Doručené
1a Opis 18.12.2013 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 18.12.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 18.12.2013 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 18.12.2013 Typ Doručené
1e Výkresy 18.12.2013 Typ Doručené
1f Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 18.12.2013 Typ Doručené
1g Plná moc 18.12.2013 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.01.2014 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.01.2014 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 31.01.2014 Typ Doručené
4a Opis 31.01.2014 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 31.01.2014 Typ Doručené
4c Anotácia 31.01.2014 Typ Doručené
4d Obrázok k anotácii 31.01.2014 Typ Doručené
4e Výkresy 31.01.2014 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.02.2014 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 06.03.2014 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 07.03.2014 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 07.03.2014 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 06.03.2014 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 25.08.2014 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.08.2014 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.10.2014 Typ Odoslané
13 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 27.11.2017 Typ Doručené
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 19.12.2017 Typ Platba
15 predĺženie doby platnosti ÚV 22.12.2017 Typ Odoslané
PUV 220-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku