Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 219-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9307 
(21)  Číslo prihlášky  219-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  16.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  16.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 24/24  B01D 29/11  E04H 4/12   
(54)  Názov  Zariadenie na filtráciu vody so zásobníkom 
(57)  Anotácia  Konštrukčné riešenie filtrácie vody so zásobníkom patrí do oblasti filtračnej techniky, jej príslušenstva a pomocných zariadení a slúži ako filtračný systém bazénovej vody, pitnej vody a odpadovej vody so zabezpečením redukcie plochy potrebnej na realizáciu konštrukčného riešenia, elementárnej kontroly spojenej s výmenou filtračnej náplne a možnosťou aplikácie rozličných stavebných materiálov, akými sú napríklad betón alebo plast. Konštrukčné riešenie filtrácie vody so zásobníkom pozostáva z potrubia (1) na prívod vody na dodanie potrebného množstva tekutiny určenej na filtráciu, ktoré ústi do filtračnej nádoby (2), z ktorej sa privádza voda k filtračnému materiálu (3) zabezpečujúcemu filtrovanie vody prietokom v smere zhora nadol. Vyfiltrovaná voda odteká drenážou (4) pomocou čerpadla (5). Regenerácia filtračného materiálu (3) prebieha prostredníctvom pracieho čerpadla (6) cez drenáž (4) v smere zdola nahor s odtokom vody cez prací žľab (7) do odtokovej sústavy (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALBA bazénová technika, s.r.o.; Pod Kalváriou 37, 080 01 Prešov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bača Alexander, Ing.; Marka Čulena 29, 080 01 Prešov 1; SK;
Hatala Michal, prof. Ing., PhD.; OrIia 19, 080 01 Prešov 1; SK;
Bača Ján; Marka Čulena 29, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.12.2024 
   Maximálna platnosť do  03.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 9/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 219-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 219-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 03.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 03.12.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 03.12.2020 Typ Doručené
1d Výkresy 03.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.12.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.12.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.12.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.02.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 06.04.2021 Typ Doručené
6a Opis 06.04.2021 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 06.04.2021 Typ Doručené
6c Výkresy 06.04.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.04.2021 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 16.04.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 16.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 20.04.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 20.04.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.08.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.09.2021 Typ Odoslané
PUV 219-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku