Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 218-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8238 
(21)  Číslo prihlášky  218-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.10.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23F 23/06   
(54)  Názov  Upínacie zariadenie geometricky a tvarovo zložitých rotačných dielov pri výrobe ozubených kolies odvaľovaním 
(57)  Anotácia  Upínacie zariadenie sa skladá z podstavca (1) s dolnou kotviacou základňou (2) a hornou upínacou základňou (3), ktorá má sústavu unášacích britov (4) rozložených do kruhu v horizontálnej rovine so sklonom na vertikálnu centrálnu os podstavca (1). Vo vertikálnej centrálnej osi podstavca (1) je diera a v nej je na pružine (5) uložený spodný hrot (6) vyčnievajúci nad hornú upínaciu základňu (3). Dolná kotviaca základňa (2) má po obvode sústavu kotviacich otvorov (7). Horná upínacia základňa (3) je k podstavcu (1) upevnená skrutkovým spojom (8). Do dolnej kotviacej základne (2) je vložený aretačný člen (9). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Daniš Igor, Ing., PhD.; Horná ulica č. 2959/20A, 022 01 Čadca 1; SK;
Czán Andrej, prof. Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 03 Rajecké Teplice; SK;
Šajgalík Michal, Ing., PhD.; Gaštanová 3088/48, 010 07 Žilina 7; SK;
Drbúl Mário, Ing., PhD.; Gaštanová 3077/23, 010 07 Žilina 7; SK;
Holubják Jozef, Ing., PhD.; Mútne 78, 029 63 Mútne; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.10.2024 
   Maximálna platnosť do  13.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.10.2018 10/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 27.10.2021 20/2021 ND2K
 
PUV 218-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 218-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.10.2017 Typ Doručené
1a Opis 13.10.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 13.10.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 13.10.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 13.10.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 13.10.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.10.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 23.10.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 23.10.2017 Typ Doručené
4 Žiadosť o opravu 31.10.2017 Typ Doručené
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.11.2017 Typ Platba
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.01.2018 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 07.02.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 08.02.2018 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 08.02.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 07.02.2018 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 03.08.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.08.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.09.2018 Typ Odoslané
14 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
14a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 20.02.2020 Typ Odoslané
16 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.10.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 04.10.2021 Typ Doručené
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 14.10.2021 Typ Platba
18 predĺženie doby platnosti ÚV 14.10.2021 Typ Odoslané
PUV 218-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku