Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 217-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8237 
(21)  Číslo prihlášky  217-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.10.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21B 27/02   
(54)  Názov  Textúrovaný tlačný nástroj a spôsob výroby pravouhlej alebo kruhovej mikrotextúry na aktívnej ploche profilovej krivky tlačného nástroja 
(57)  Anotácia  Textúrovaný tlačný nástroj je riešený tak, že aktívna plocha (2) s drsnosťou Ra 0,4 až 0,8 profilovej krivky (1) osovo symetrického rotačného telesa (3) má pravouhlú alebo kružnicovú mikrotextúru, ktorá obsahuje elementárny prvok (4) s tvarom S s konvexným profilom s hĺbkou 10 až 20 pm a s hustotou 4 až 8 %. Pri spôsobe výroby pravouhlej alebo kruhovej mikrotextúry na aktívnej ploche profilovej krivky tlačného nástroja pôsobením technológie povrchového textúrovania na aktívnu plochu (2) profilovej krivky (1) osovo symetrického rotačného telesa (3) sa vytvára pravouhlá alebo kružnicová mikrotextúra s elementárnymi prvkami (4) s tvarom S. Technológia povrchového textúrovania sa vykonáva laserovým mikroobrábaním alebo mechanickým mikroobrábaním, alebo chemickým mikroobrábaním, alebo elektrochemickým mikroobrábaním. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šugár Peter, prof. Ing., CSc.; Koniarekova 4, 917 01 Trnava 1; SK;
Šugárová Jana, doc. Ing., PhD.; Koniarekova 4, 917 01 Trnava; SK;
Frnčík Martin, Ing.; J. A. Gagarina 2190/1, 920 01 Hlohovec 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.10.2021 
   Maximálna platnosť do  13.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.10.2018 10/2018 FG2K
 
PUV 217-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 217-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.10.2017 Typ Doručené
1a Opis 13.10.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 13.10.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 13.10.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 13.10.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 13.10.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.10.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 19.10.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 19.10.2017 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.11.2017 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.11.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 08.12.2017 Typ Doručené
6a Nároky na ochranu 08.12.2017 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.01.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 25.01.2018 Typ Doručené
8a Opis 25.01.2018 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 25.01.2018 Typ Doručené
8c Výkresy 25.01.2018 Typ Doručené
8d Anotácia 25.01.2018 Typ Doručené
8e Obrázok k anotácii 25.01.2018 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.01.2018 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 08.02.2018 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 09.02.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 09.02.2018 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 08.02.2018 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 02.08.2018 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 02.08.2018 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.09.2018 Typ Odoslané
17 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
19 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 14.09.2021 Typ Platba
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.10.2021 Typ Doručené
PUV 217-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku