Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 216-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9295 
(21)  Číslo prihlášky  216-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  25.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  09.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27K 3/02  B05C 3/02  E04D 1/00   
(54)  Názov  Mobilné zariadenie na ošetrenie drevenej krytiny 
(57)  Anotácia  Mobilné zariadenie na napúšťanie drevenej krytiny ošetrujúcimi látkami sa skladá z rámu (1) zariadenia, na ktorom sú primontované držiaky (2) vodiacich tyčí pridržiavajúce vodiace tyče (3), po ktorých sa posúvajú vozíky (4) lineárneho vedenia. Na vozíkoch (4) lineárneho vedenia je priskrutkovaná klietka (5), v ktorej je umiestnená drevená krytina (6) poistená proti vypadnutiu západkou (7). Na klietke (5) sú umiestnené dorazy (8) tlmiace prípadné nárazy. Súčasťou rámu (1) je taktiež držiak klzného profilu (9) s klznými profilmi (10), ktoré vymedzujú pohyb klietky (5). Proces ošetrovania prebieha v nádrži (11) s vypúšťacím ventilom (13) a s ošetrujúcou kvapalinou, kde sa klietka (5) premiestni pomocou páky (12). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kohár Róbert, doc. Ing., PhD.; Povina 402, 023 33 Povina; SK;
Galík Ján, Ing.; M. R. Štefánika 48, 054 01 Levoča; SK;
Hajdučík Adrián, Ing.; Oravské Veselé 364, 029 62 Oravské Veselé; SK;
Patin Branislav, Ing.; Krížna 246/66, 976 68 Heľpa; SK;
Varecha Daniel, Ing.; Vyšný koniec 322/16, 023 54 Turzovka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.12.2024 
   Maximálna platnosť do  02.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.04.2021 08/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 25.08.2021 16/2021 FG2K
 
PUV 216-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 216-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.12.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.12.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.12.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 02.12.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 02.12.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 02.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.12.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.12.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.01.2021 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 18.03.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 18.03.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 30.03.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 30.03.2021 Typ Interné listy
9 Žiadosť o opravu 01.04.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 01.04.2021 Typ Doručené
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.08.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Typ Odoslané
PUV 216-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku