Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 215-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9346 
(21)  Číslo prihlášky  215-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  23.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47K 11/10   
(54)  Názov  Jednorazová hygienická ekologická WC kefka 
(57)  Anotácia  Opísaná je jednorazová hygienická ekologická WC kefka, ktorá sa skladá z násady (1) a kefového nadstavca (2). Násada pozostáva z rukoväti (3), na ktorej sa nachádza tlačidlo (4) mechanicky prepojené na dva poistné hroty (6). Kefový nadstavec (2) pozostáva z valčeka (7) z tvrdého papiera, ktorý má na jednom konci upevnené alebo nalepené husto stlačené štetiny (8) a má najmenej dva zaisťovacie prostriedky (5). Po použití jednorazovej hygienickej ekologickej WC kefky sa na rukoväti (3) stlačí tlačidlo (4), zaisťovacie prostriedky (5) sa zasunú a kefový nadstavec (2) skĺzne z rukoväti (3) do zberného koša na kompost alebo do WC, kde sa spláchne. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Varchola Peter; Brezová 132/66, 076 12 Brezina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Varchola Peter; Brezová 132/66, 076 12 Brezina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Vojčík & Partners, s.r.o.; Rázusova 13, 040 01 Košice 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.12.2024 
   Maximálna platnosť do  01.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 23.06.2021 12/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 215-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 215-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.12.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 01.12.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 01.12.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 01.12.2020 Typ Doručené
1d Opis 01.12.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 01.12.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.12.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.12.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.03.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 20.04.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 20.04.2021 Typ Doručené
5b Obrázok k anotácii 20.04.2021 Typ Doručené
5c Opis 20.04.2021 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.04.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 20.05.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 20.05.2021 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 20.05.2021 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.05.2021 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 26.05.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 26.05.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 27.05.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 26.05.2021 Typ Interné listy
14 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.08.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 05.08.2021 Typ Doručené
15 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.08.2021 Typ Platba
16 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 11.08.2021 Typ Odoslané
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 27.09.2021 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.10.2021 Typ Odoslané
PUV 215-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku