Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 214-2020
(11)  Utility Model Number  9229 
(21)  Application Number  214-2020 
(22)  Application Date  01.12.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  14.07.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  10.03.2021 
(45)  Publication of Registration Date  14.07.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  18.06.2021 
(51)  International Patent Classification  C25D 11/30   
(54)  Title  Spôsob podpory jednosmernej plazmovej elektrolytickej oxidácie horčíkových zliatin striedavým napätím 
(57)  Abstract  Pri plazmovej elektrolytickej oxidácii horčíkových zliatin sa využíva kombinácia striedavého a jednosmerného napätia/prúdu, ktorá rieši problém pórovitosti a s ňou spojenej časovo obmedzenej koróznej odolnosti plazmovej elektrolytickej oxidácie vrstvy vytvorenej štandardným spôsobom. Zložka striedavého napätia zabezpečí vytvorenie adhéznej vrstvy s minimálnou pórovitosťou. Následne použitý jednosmerný prúd posilní bariérovú ochranu navýšením hrúbky vrstvy. Dodatočné zníženie jednosmerného prúdu na určenú hodnotu zabezpečí vytvorenie finálnej vrstvy so zníženou pórovitosťou. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Inventor(s)  Kajánek Daniel, Ing., PhD.; Chalupkova 158/18, 022 04 Čadca 4; SK;
Belány Pavol, Ing., PhD.; Bobrovec 626, 032 21 Bobrovec; SK;
Hadzima Branislav, prof. Ing., PhD.; Gaštanová 40, 010 07 Žilina 7; SK;
Pastorek Filip, Ing., PhD.; Hvozdnica 354, 013 56 Hvozdnica; SK;
Dziková Juliána, Ing., PhD.; Podvysoká 177, 023 57 Podvysoká; SK;
Pastorková Jana, Ing.; Hvozdnica 354, 013 56 Hvozdnica; SK;
Jacková Martina, Ing.; Ľubľanská 2, 010 08 Žilina 8; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  01.12.2024 
   Utility Model Validity maximum until  01.12.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 5/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 214-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.12.2020 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 214-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.12.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Nároky na ochranu 01.12.2020 Type Delivered
Opis 01.12.2020 Type Delivered
Plná moc 01.12.2020 Type Delivered
Výkresy 01.12.2020 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 02.12.2020 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.12.2020 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 26.01.2021 Type Delivered
Nároky na ochranu 26.01.2021 Type Delivered
Opis 26.01.2021 Type Delivered
Sprievodný list 26.01.2021 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.01.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 02.02.2021 Type Internal Letter
rešeršná správa 02.02.2021 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 02.02.2021 Type Sent document
výsledok rešerše 02.02.2021 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.06.2021 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.06.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.07.2021 Type Sent document
PUV 214-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku