Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 214-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9229 
(21)  Číslo prihlášky  214-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.12.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C25D 11/30   
(54)  Názov  Spôsob podpory jednosmernej plazmovej elektrolytickej oxidácie horčíkových zliatin striedavým napätím 
(57)  Anotácia  Pri plazmovej elektrolytickej oxidácii horčíkových zliatin sa využíva kombinácia striedavého a jednosmerného napätia/prúdu, ktorá rieši problém pórovitosti a s ňou spojenej časovo obmedzenej koróznej odolnosti plazmovej elektrolytickej oxidácie vrstvy vytvorenej štandardným spôsobom. Zložka striedavého napätia zabezpečí vytvorenie adhéznej vrstvy s minimálnou pórovitosťou. Následne použitý jednosmerný prúd posilní bariérovú ochranu navýšením hrúbky vrstvy. Dodatočné zníženie jednosmerného prúdu na určenú hodnotu zabezpečí vytvorenie finálnej vrstvy so zníženou pórovitosťou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kajánek Daniel, Ing., PhD.; Chalupkova 158/18, 022 04 Čadca 4; SK;
Belány Pavol, Ing., PhD.; Bobrovec 626, 032 21 Bobrovec; SK;
Hadzima Branislav, prof. Ing., PhD.; Gaštanová 40, 010 07 Žilina 7; SK;
Pastorek Filip, Ing., PhD.; Hvozdnica 354, 013 56 Hvozdnica; SK;
Dziková Juliána, Ing., PhD.; Podvysoká 177, 023 57 Podvysoká; SK;
Pastorková Jana, Ing.; Hvozdnica 354, 013 56 Hvozdnica; SK;
Jacková Martina, Ing.; Ľubľanská 2, 010 08 Žilina 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.12.2024 
   Maximálna platnosť do  01.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 5/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.07.2021 13/2021 FG2K
 
PUV 214-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.12.2020 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 214-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 01.12.2020 Typ Doručené
Opis 01.12.2020 Typ Doručené
Plná moc 01.12.2020 Typ Doručené
Výkresy 01.12.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.12.2020 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.12.2020 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.01.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 26.01.2021 Typ Doručené
Opis 26.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 26.01.2021 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.01.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 02.02.2021 Typ Interné listy
rešeršná správa 02.02.2021 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 02.02.2021 Typ Odoslané
výsledok rešerše 02.02.2021 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.06.2021 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.06.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.07.2021 Typ Odoslané
PUV 214-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku